Konica Minolta

Estonian

 • Eesti

Giving Shape to Ideas

Isikuandmete kaitse avaldus

Isikuandmete kaitse avaldus (seisuga 25.05.2018)

Alljärgnevaga soovime selgitada teile isikuandmete töötlemist ja jagada teavet teie õiguste kohta, mis tulenevad andmekaitseseadusest.

Isikuandmete vastutav töötleja ja ettevõtte andmekaitseametnik

Vastutav töötleja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR – General Data Protection Regulation) artikli 4 lõike 7 kohaselt on:

Konica Minolta Baltia Eesti filiaal
Lõõtsa 2B
11415 Tallinn
Telefon: + 372 6512 900
Email: office(at)konicaminolta.ee

pr dr Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-Mail: dataprotection(at)konicaminolta.lt

Teie õigused

Teie isikuandmete puhul, mida me töötleme, on teil järgmised õigused:

 • õigus tutvuda töödeldavate andmete liikide, töötlemise eesmärkide, andmete võimalike vastuvõtjate või vastuvõtjate liikide ja kavandatava säilitamisajaga (GDPR art 15);
 • õigus nõuda ebaõigete või mittetäielike andmete parandamist või täiendamist (GDPR art 16);
 • õigus nõuda GDPRi artikli 17 alusel andmete kustutamist – eelkõige juhul, kui isikuandmeid ei ole enam vaja ettenähtud eesmärgil või isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või kui olete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtnud või esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes;
 • GDPRi artikli 18 kohaselt ja teatud eelduste korral õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui kustutamine pole näiteks võimalik või kui kustutamiskohustus on vaidlustatud;
 • GDPRi artikli 20 kohaselt andmete ülekandmise õiguse piires õigus saada meile esitatud, teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teistele isikutele;
 • õigus esitada oma konkreetsest olukorrast lähtudes vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel (GDPR art 21 lg 1);
 • õigus võtta antud nõusolek igal ajal tulevikku ulatuvalt tagasi (GDPR art 7 lg 3), mis kehtib loomulikult ka nende nõusolekute tagasivõtmise kohta, mille olete andnud meile juba enne GDPRi kehtima hakkamist;
 • õigus esitada GDPRi artikli 77 kohaselt isikuandmete töötlemist puudutav kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Isikuandmete kogumine meie veebilehe külastamiseks

Kui te kasutate meie veebilehte üksnes teabe otsimise eesmärgil, st ilma kasutajaks registreerimata või muul moel andmeid edastamata, siis kogume ainult neid isikuandmeid, mida teie isiklik veebilehitseja meie serverile edastab. Need andmed on veebilehe kuvamiseks tehniliselt vajalikud. Lisaks on need andmed tehniliselt vajalikud, et oleks tagatud meie veebilehe stabiilsus ja turvalisus. (Õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt f).

 • IP-aadress;
 • päringu kuupäev ja kellaaeg;
 • riik, kust päring esitati;
 • päringu sisu (konkreetne leht);
 • juurdepääsu staatus / http staatuse kood;
 • veebileht, millelt tellimus tuleb;
 • veebilehitseja;
 • operatsioonisüsteem ja liides;
 • veebilehitseja tarkvara keel ja versioon;
 • vastav edastatav andmekogus;
 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT).

Mõningaid oma veebilehe teenuseid saame pakkuda üksnes juhul, kui meil on võimalus teiega ühendust võtta. Seetõttu oleneb nende teenuste kasutamise võimalus sellest, et jagate meiega teatud isikuandmeid (kontaktandmed). Kogume, kasutame ja töötleme neid andmeid üksnes juhul, kui see on vajalik, et võimaldada teile vastavat teenust. Kui võtate meiega e-posti teel või kontaktivormi kaudu ühendust, salvestatakse andmed, mida meiega jagasite (teie e-posti aadress ja täiendavad vabatahtlikult esitatud andmed, nagu näiteks teie nimi/telefoninumber), et tegeleda teie teemaga ja vastata teie küsimustele. Kui teie andmete säilitamine pole enam vajalik, siis me kustutame need. Õigusaktidest tulenevate säilitamiskohustuste korral piirame nimetatud andmete töötlemist. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt f.

Töötlemise eesmärk, õiguslik alus ja säiltamisaeg

Kui küsime teie isikuandmete töötlemiseks nõusolekut, siis toimub see GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a alusel. Kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingueelseteks meetmeteks, mis järgnevad teie päringule, siis toimub see GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Olukordades, kus isikuandmete töötlemine on vajalik meie suhtes kohalduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks, toimub see GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti c alusel. Juhul kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ja kui samal ajal ei kaalu sellist huvi üles puudutatud isiku huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks GDPR art 6 lg 1 punkt f.

Kui ei ole eraldi välja toodud, siis kustutame teie isikuandmed GDPRi artiklite 17 ja 18 nõuete kohaselt või piirame nende töötlemist. Põhimõtteliselt töötleme ja salvestame teie isikuandmeid üksnes senikaua, kuni see on vajalik meie lepinguliste ja juriidiliste kohustuste täitmiseks. Andmed, mida pole nendel eesmärkidel enam vaja, kustutatakse regulaarselt, välja arvatud juhul, kui osutub vajalikuks täiendav ajaliselt piiritletud töötlemine, mis võib tuleneda teistest õigusaktidega lubatud eesmärkidest.

Kui osutame teenuseid, mille eest tasutakse alles hiljem, kontrollime maksete tasumata jätmise vältimiseks vajaduse korral individuaalselt enne lepingu sõlmimist ja asjakohaste lepingumuudatuste raames isiku maksejõulisust. Sellise maksejõulisuse kontrollimisega kaitseme end maksekohustuste täitmata jätmise eest. Krediidihindamisega (profiilianalüüs) hindame, mil määral täidavad kliendid oma lepingukohaseid maksekohustusi; välja arvutatud reitinguväärtused on meile abiks otsuse langetamisel. Krediidihindamine põhineb tunnustatud matemaatilis-statistilistel meetoditel. Maksejõulisuse kontrolli andmeid säilitame 365 päeva.

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvuti kõvakettale kasutatud veebilehitsejaga seotuna ja mille kaudu liigub teatud teave küpsise salvestanud kohta. Enamik meie kasutatavatest küpsistest kustutatakse uuesti pärast veebilehitseja seansi lõpetamist (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad teie lõppseadmesse ja võimaldavad meil tuvastada järgmise külastuse ajal uuesti teie veebilehitseja (pikaajalised küpsised). Selle lingi kaudu saate tutvuda meie kasutatavate küpsiste ja nende säilitamisaegadega. Oma veebilehitseja seadetes on teil võimalus keelduda küpsiste vastuvõtmisest või piirata seda keeldumist näiteks vaid täiendavate osapoolte, nn kolmandate osapoolte küpsistega. Teie veebilehitseja seadete tulemusel võib siiski tekkida olukord, kus te ei saa meie veebipakkumise kõiki funktsioone kasutada.

Teie andmete vastuvõtjad

Me üldjuhul ei müü ega laena välja kasutajaandmeid. Kolmandatele isikutele edastatakse andmeid nende andmekaitse eeskirjade raamidest väljuval viisil üksnes juhul, kui see on vajalik vastava tellitud teenuse osutamiseks. Oma teenuste pakkumiseks töötame koos oma koostööpartneritega. Nimetatud koostööpartnerid pakuvad teile teenuseid omal vastutusel / kooskõlas teie lepinguga, mille olete meiega sõlminud. Võite neid teenuseid tellida ja nõustuda koostööpartneri osalemisega või toimub koostööpartneri osalemine õigusaktidest tuleneva loa alusel. Lisaks teeme valdkondades, nagu turundus, müük, IT, logistika ja personaliteenused, muu hulgas koostööd GDPRi artikli 28 kohaste volitatud töötlejatega. Valime volitatud töötlejaid suurima hoolikusega. Teie andmete kaitse eest vastutame volitatud töötlemise korral jätkuvalt meie. Muudel juhtudel edastame andmeid päringu esitanud riiklikele asutustele. See toimub siiski üksnes siis, kui meil on selleks juriidiline kohustus, näiteks juhul, kui on olemas vastav kohtumäärus.

Kus minu andmeid töödeldakse

Põhimõtteliselt töötleme teie andmeid Saksamaal ja teistes Euroopa riikides (EL/EMP). Juhul kui teie andmeid töödeldakse piiratud erandjuhtumitel riikides, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu (nn kolmandates riikides), toimub see ainult siis, kui olete andnud selleks sõnaselge nõusoleku, kui see on õigusaktidest tulenevalt ette nähtud või kui see on vajalik teile teenuse osutamiseks. Erandkorras kolmandates riikides andmete töötlemise korral toimub see teatud meetmeid järgides (st Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsuse alusel või asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamisel, GDPR art 44 jj).

Reklaam / jälitamine (tracking)

1. Veebianalüüs:

   a) Piwiki kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse Piwiki, lähtekoodtarkvara külastajate pöörduste statistiliseks analüüsiks. Piwik kasutab nn küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida teie veebilehe kasutamist. Küpsise abil loodud teave selle kohta, kuidas te kasutate kõnealust internetipakkumist, salvestatakse meie Saksamaal asuval serveril. See veebileht kasutab Piwiki täiendusega „AnonymizeIP“. Seeläbi muudetakse teie IP-aadress kohe pärast töötlemist ja enne selle salvestamist anonüümseks. Vahetu sidumine kindla isikuga on seega välistatud. Viime Piwiki andmed kokku teiste enda kogutud andmetega. Küpsiste paigaldamist saate vältida oma veebilehitseja tarkvara vastavate seadetega; juhime teie tähelepanu siiski asjaolule, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone täies ulatuses. Lisaks saate Piwiki inaktiveerida, kui salvestate selle lingi alt oma veebilehitsejasse Piwiki inaktiveerimise küpsise. Täpsemat teavet kolmandast isikust teenusepakkuja andmekaitse kohta saate järgmiselt veebiaadressilt: http://piwik.org/privacy/policy. Piwiki kasutamise õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt f.

   b) Google Analyticsi kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse Google Analyticsit, ettevõtte Google Inc. („Google“) veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida teie veebilehe kasutamist. Küpsise kaudu loodud teave selle kohta, kuidas te kasutate seda veebilehte, edastatakse üldjuhul Google'i USAs asuvale serverile ja salvestatakse seal. Kui sellel veebilehel on IP anonüümseks muutmine aktiveeritud, lühendab Google teie IP-aadressi eelnevalt siiski Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress edastatakse Google'i USAs asuvale serverile üksnes erandjuhtudel ja lühendatakse seal. Selle veebilehe käitaja volitusel kasutab Google seda teavet, et analüüsida veebilehe kasutamist, koostada veebilehe tegevusi puudutavaid raporteid ja osutada veebilehe käitajale teisi veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi piires teie veebilehitsejalt edastatud IP-aadressi ei seota Google'i teiste andmetega. Küpsiste salvestamist saate vältida oma veebilehitseja tarkvara vastavate seadetega; juhime teie tähelepanu siiski asjaolule, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone täies ulatuses. Peale selle saate Google'i küpsiste kaudu loodud ja teie veebilehe kasutamist puudutavate andmete (k.a teie IP-aadress) kogumist ja nende andmete töötlemist Google'i poolt takistada, kui laadite järgmiselt lingilt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) alla ja paigaldate veebilehitseja pistikprogrammi.

See veebileht kasutab Google Analyticsit täiendusega „AnonymizeIP()“. Sellega töödeldakse IP-aadresse edasi lühendatud kujul ning seostamine kindla isikuga on välistatud. Seega, kui kogutud andmetele lisandub viide isikuandmetele, siis välistatakse see kohe ja isikuandmed kustutatakse viivitamata.

Kasutame Google Analyticsit selleks, et saaksime analüüsida meie veebilehe kasutamist ja muuta veebilehte pidevalt paremaks. Sel viisil saadud statistika abil saame muuta oma pakkumist paremaks ja kujundada seda teie kui kasutaja jaoks huvitavamalt. Erandjuhtudel, kui andmed edastatakse USAsse, allub Google ELi‒USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele (vt selle kohta https://www.privacyshield.gov/EU‒US-Framework.

Kolmandast isikust teenusepakkujat puudutav teave: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressidelt 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html või
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt f.

   c) Google Adwordsi ja taasturunduse (remarketing) kasutamine

Kasutame Google Adwordsi pakkumist, et juhtida väliste veebilehtede reklaamivahenditega (nn Google'i kuulutused) tähelepanu meie huvipakkuvatele pakkumistele. Google väljastab neid reklaamivahendeid nn reklaamiserverite kaudu. Seejuures kasutatakse reklaamiserveri küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida sooritusparameetreid (nt reklaamivaatamised, klikid või konversioonid). Sel moel saame tuvastada, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed. Kui jõuate meie veebilehele Google'i kuulutuse kaudu, salvestab Google Adwords teie lõppseadmesse küpsise. Sellesse küpsisesse salvestatakse analüüsiväärtused (küpsise kordumatu ID (Unique Cookie ID), reklaamivaatamiste arv paigutuse kohta (sagedus), viimane vaatamine, saatekeelu teave (märgistus, et kasutaja ei taha enam, et teda kõnetataks). Google Adwordsi salvestatud küpsised kaotavad üldjuhul 30 päeva pärast kehtivuse. Need ei ole ette nähtud selleks, et teid isiklikult tuvastada. Pigem võimaldavad need Google Adwordsil tunda teie internetibrauser uuesti ära. Kui külastate Adwordsi kliendi kindlaid veebilehti, tuvastavad Google ja klient, et teid suunati kliendilehele kuulutusel klõpsamise kaudu. Google annab meie kui Adwordsi kliendi käsutusse statistilise analüüsi. Selle analüüsi põhjal saame mõõta meie kasutatavate reklaamimeetmete tõhusust. Sellele lisaks ei saa me mingeid täiendavaid andmeid ja eelkõige ei saa me teie isikut nende andmete alusel tuvastada. Teie andmete töötlemise õigusliku aluse moodustavad GDPR art 6 lg 1 punktid a ja f.

Lisaks töötab see veebileht taasturundusega. Taasturundus võimaldab suunatud, huvidepõhist reklaami terves Google Display võrgustikus seni külastatud veebilehtede põhjal. Taasturundusega seotud andmete kogumiseks kasutatakse küpsiseid. Meie ja kolmandatest isikutest teenusepakkujad, k.a Google, kasutame esimese osapoole küpsiseid (nt Google Analyticsi küpsised) kombineerituna kolmandate osapoolte küpsistega (nt DoubleClicki küpsised), et suunata, optimeerida ja lülitada kasutaja varasemate külastuste põhjal oma veebilehele kuulutusi. Salvestatud küpsiste kaudu kogub ja analüüsib Google erinevate veebilehtede külastamisel teie kasutajakäitumise andmeid. Seega võivad Google või kolmandatest isikutest teenusepakkujad kuvada Konica Minolta reklaami ka teistel veebilehtedel. Google'i enda väitel ei seota nõnda kogutud andmeid teie isikuandmetega, mida Google võib olla salvestanud. Eelkõige kasutatakse Google'i väitel pseudonüümidega varustamist. Kui te ei taha, et teile kuvataks teie huvidega kohandatud veebireklaami, saate selle oma veebilehitseja küpsistes inaktiveerida või anda sellest Google'ile edasiulatuvalt teada alljärgneva lingi kaudu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Lisateavet Google'i andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ja 
https://services.google.com/sitestats/de.html.

Teie andmete töötlemise õigusliku aluse moodustavad GDPR art 6 lg 1 punktid a ja f.

2. Uudiskirjad:

Konica Minolta pakub klientidele ja huvilistele uudiskirja. Uudiskirja saatmiseks on kohustuslik teave üksnes teie e-posti aadress. Täiendavate, eraldi tähistatud andmete esitamine on vabatahtlik ja seda kasutatakse selleks, et saaksime teid isiklikult kõnetada. Uudiskirja saajaks registreerimine toimub niinimetatud topeltnõustumise meetodil. See tähendab, et saadame pärast registreerimist teie esitatud e-posti aadressile e-kirja, milles palume teie kinnitust, et soovite nimetatud uudiskirja vastu võtta. Kui te ei kinnita oma registreerimist e-kirjaga saadetud lingil klõpsamisega, inaktiveeritakse teile saadetud link ja teie andmed kustutatakse. Kui nõustute uudiskirja vastu võtma, saate juurdepääsu järgmistele andmetele: 

 • Konica Minolta tooteportfelli puudutavad uudised ja teave;  
 • eksklusiivsed kutsed sündmustele, messidele ja veebiseminaridele;
 • võrdlusaruanded ja edulood; 
 • turusuundumused uuringute, turu-uuringute ja aimeartiklite kujul; 
 • võimalus osaleda kliendi rahuloluküsitlustes.

Registreerimise raames salvestame teie kasutatavad IP-aadressid ning registreerimise ja kinnitamise ajahetked. Kui annate meile selleks nõusoleku, siis analüüsime teie kasutajakäitumist meie veebilehel ja meie saadetava uudiskirja tulemusel ning seome saadud teabe oma andmebaasis teie e-posti aadressi / teie kasutajaprofiiliga. Lisaks salvestame teavet, mis puudutab teie kasutatavat veebilehitsejat ja teie kasutatava operatsioonisüsteemi seadeid, samuti teie internetiühenduse andmeid, mille kaudu jõuate meie veebilehele. Teile saadetava uudiskirja kaudu saame muu hulgas vastuvõtu- ja lugemiskinnitusi puudutavat teavet, samuti teavet linkide kohta, millel te meie uudiskirjas klõpsasite. Me salvestame ka seda, milliseid valdkondi te meie veebilehel ja meie rakendustes olete külastanud. Individuaalse kasutajaprofiili loomise kaudu soovime kohandada oma reklaamid teie huvidele ja optimeerida teie jaoks veebilehel olevad pakkumised. 

Meie uudiskiri sisaldab ettevõtte Konica Minolta Baltia ja teiste kontserniga seotud ettevõtete teavet ja uudiseid (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG ja Konica Minolta Sensing Europe B.V.). 

Oma nõusoleku uudiskirja saamiseks võite igal ajal tagasi võtta. 

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt a.

Marketo kasutamine

Uudiskirja adressaadiks registreerimise ja teabe edastamise raames kasutame turundusautomaatika tarkvaralahendust Marketo. Marketo abil kogume statistilisi andmeid oma veebipakkumiste ja kommunikatsioonimeetmete kasutamise kohta, et muuta oma pakkumist selle alusel optimaalsemaks ning tegeleda e-posti vahendusel reklaami ja turundustegevusega. Seejuures töödeldakse andmeid osaliselt automatiseeritult eesmärgiga analüüsida teatud individuaalseid aspekte (profiilianalüüs). Marketo registreerib teie IP-aadressi ning kasutab veebilehe kasutuse jälgimiseks ja analüüsiks küpsiseid (tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse – vt eespool), et anda kasutaja käsutusse spetsiaalselt tema huvidega kohandatud teavet. Küpsiste abil kogutud teave edastatakse Marketo serverile (asukoht ELi/EMP piires) ja salvestatakse seal. Meie volitusel kasutab Marketo seda teavet selleks, et analüüsida veebilehe kasutamist registreeritud isikute poolt ja koostada veebilehe tegevusi puudutavaid raporteid. Küpsiste salvestamist saate vältida oma veebilehitseja tarkvara vastavate seadetega. Teie veebilehitseja seadete tulemusel võib siiski tekkida olukord, kus te ei saa meie veebipakkumise kõiki funktsioone kasutada. Juhul kui ettenähtud erandjuhtudel edastatakse andmed USAsse, allub Marketo ELi‒USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele, https://www.privacyshield.gov/EU‒US-Framework. Lisaks oleme Marketoga sõlminud GDPRi puudutava lepingu.

Kolmandast isikust teenusepakkujat puudutav teave: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; Marketo andmekaitsesuunised leiate järgmise URLi alt: legal.marketo.com/vertrauen/legal/datenschutz/

Marketo kasutamise õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt f.

Youtube

Oleme oma veebilehtedega sidunud YouTube'i videod. Need on salvestatud aadressil www.Youtube.com, kuid neid saab vaadata otse meie veebilehelt. Videote sidumisel oma veebilehega oleme aktiveerinud laiendatud andmekaitserežiimi. See tähendab, et YouTube'ile ei edastata video vaatamisel teie isikuandmeid. Videote vaatamisel edastatakse YouTube'ile siiski teatud andmeid. Esmalt saab YouTube teavet selle kohta, et olete vastava lehe meie veebilehel avanud. Lisaks võidakse YouTube'ile edastada täiendavaid andmeid, mille kohta meil puudub teadmine. Samuti ei saa me andmete edastamist mõjutada. Kui olete YouTube'i sisse logitud, seotakse edastatavad andmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi andmete sellist sidumist, peate end enne meie veebilehel videote vaatamist YouTube'ist välja logima. YouTube salvestab teie andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehe vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Sellist analüüsi võidakse teha eelkõige vajaduspõhise reklaami edastamiseks (isegi sellistele kasutajatele, kes pole sisse logitud). YouTube'i kasutajaprofiilide moodustamise suhtes on teil õigus esitada vastuväide, mille peate edastama otse YouTube'ile. 

Lisateavet andmete kogumise ja töötlemise kohta saate YouTube'i isikuandmete kaitse eeskirjast. Sealt saate ka teavet oma eraelu puutumatuse kaitset puudutavate õiguste ja seadmisvõimaluste kohta: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USAs ja allub ELi‒USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

YouTube'i videote sidumise õiguslik alus on GDPR art 6 lg 1 punkt f.

Konica Minolta on oma ülemaailmse tegutsemise alusena kehtestanud järgmise poliitika:

https://www.konicaminolta.ee/et/aerilahendused/ettevottest/ettevotte-teave/globaalne-isikuandmete-kaitse-poliitika.html