Kasutustingimused

 

1. Kasutustingimuste kehtivus ja ulatus

Igasugune ettevõtte Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (edaspidi: Konica Minolta) pakutava veebisaidi www.konicaminolta.eu (edaspidi: veebisait) ja sellel veebisaidil pakutavate teenuste kasutamine on lubatud ainult vastavalt järgmistele kasutustingimustele. Veebisaidile või mõnele selle veebilehele juurdepääsu hankimisel nõustub kasutaja kasutustingimuste ajakohase versiooni kehtivusega. Kui kasutaja ei nõustu kasutustingimuste või kasutustingimuste mõne punktiga, siis ei tohi ta veebisaiti kasutada.
 

2. Pakutavad teenused

Konica Minolta kasutab sellel veebisaidil saadaolevat sisu ja teavet oma ärilistel eesmärkidel.
Konica Minolta võib igal ajal selle veebisaidi või mõne selle osa töötamise peatada või seda piirata ning ei garanteeri, et veebisait või selle sisu on saadaval püsivalt ja ilma katkestusteta või ilma muudatusteta.
 

3. Kasutusulatus

Veebisaidil saadaolev sisu ja teave on mõeldud ainult kasutaja personaalseks teavitamiseks ja kasutajapoolseks isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks ning seda ei või ei isiklikel ega ärilistel eesmärkidel alla laadida, kopeerida, töödelda ega levitada. Erandiks on sisu, mis on mõeldud allalaadimiseks ja mis on selgelt tähistatud. Kasutaja võib samuti veebisaidi osasid isiklikuks kasutuseks välja printida.

Konica Minolta juhib sõnaselgelt tähelepanu sellele, et veebisaidi sisu, nt tekst, kujutised, graafika, helid ja paigutus on kaitstud autoriõiguse seadusega või muude intellektuaalomandi kaitse sätetega ning veebisaidil kasutatavad tootenimed, kaubamärgid ja ettevõttenimed on kaitstud nende juriidiliste omanike poolt kaubamärgi seaduse järgi. Seega on selle sisu igasugune kasutamine seadusega keelatud, välja arvatud juhul, kui Konica Minolta on andud selleks eelnevalt kirjaliku loa.
 

4. Garantii, vastutus

Veebisaidi sisu peegeldab avaldamisajal saadaolevat teavet ja tehnoloogiaid. Konica Minolta ei vastuta selle eest, et veebisaidi sisu on täielik, õige või ajakohane. Veebisaidi sisu võib aeg-ajalt erineda tegelikust ajakohasest olekust, seda eriti siis, kui Konica Minolta toodete olemus muutub või muutuvad nõuded nende kasutamiseks. Konica Minolta ei ole kohustatud tagama, et veebisaidi sisu vastab kasutaja eesmärkidele. Konica Minolta ja selle töötajad ei vastuta ühtegi tüüpi kao või kahju eest, mis võib kasutajale tekkida seoses veebisaidi või selle mõne alamlehe kasutamisega. Olulise lepingulise kohustuse süülise rikkumise korral piirdub vastutus kõnealuse lepingu tüüpilise prognoositava kahjuga.

Kui seadusest tulenevalt on Konica Minoltal piiramatu vastutus, siis ei kohaldu see kuritahtliku tahtluse või raske hooletuse korral või kehavigastuse, surma või tervisekahjustuse korral, mille põhjuseks on Konica Minolta vastutusalasse kuuluva kohustuse rikkumine või mille eest see vastutab Saksamaa tootevastutuse seaduse kohaselt.
 

5. Lingid teistele veebisaitidele

Veebisaidi mõni osa võib sisaldada hüperlinke (edaspidi: lingid), mis suunavad teiste teenuseosutajate täiendavat või täpsustavat teavet sisaldavate veebisaitidele, mis võivad teile huvi pakkuda. Sellisel lingil klõpsates lahkub kasutaja Konica Minolta veebisaidilt.
Konica Minolta ei suuda mõjutada kolmandate osapoolte veebisaitide praegust või tulevast sisu. Konica Minolta ei pea seega lingitud kolmandate osapoolte saitide sisu endale kuuluvaks. Seega ei vastuta Konica Minolta kolmandate osapoolte veebisaitide sisu eest, v.a juhul, kui Konica Minolta oli lingi veebisaidile lisamise ajal teadlik, et selle lehe sisu rikub seadust.
 

6. Kasutaja kohustused

Veebisaidi kasutaja kohustub järgima kõiki neile kohalduvaid kohustuslike tingimusi iga kord, kui nad veebisaiti või neile kättesaadavaks muudetud sisu kasutavad.

Kasutaja ei tohi teha ühtegi toimingut ega kasutada ühtegi protsessi või tarkvara, mis võib veebisaiti, selle toimimist või selle sisu muuta, kahjustada või häirida. See kehtib ka meetmetele, mis võivad tahtlikult suurendada koormust veebisaidi tehnilise infrastruktuurile.
 

7. Kohaldatav õigus, kohtualluvus

Veebisaidi kasutamisele ja nendele kasutustingimustele kohaldatakse Saksamaa õigust.
Kui klient on kaupmees või avalik-õiguslik juriidiline isik või ei ole tal Saksamaa kohtualluvuses asukohta, siis on kõigi veebisaidi või kasutustingimustega seotud vaidluste lahendamise kohtualluvuse piirkond Hannover.