Privaatsuspoliitika (16. veebruar 2023)

i

Andmekaitsetingimused


Viimati uuendati: veebruaris 2023. aastal

Järgneva teabe eesmärk on teavitada Teid sellest, kuidas me, UAB „Konica Minolta Baltia“ (edaspidi: meie, äriühing või Konica Minolta) töötleme Teie isikuandmeid, samuti teavitada Teie õigustest, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679, edaspidi: üldmäärus) ja teistest andmekaitsealastest õigusaktidest.

1. Vastutav töötleja ja andmekaitsespetsialist
Vastutav töötleja on:
UAB Konica Minolta Eesti Filiaal
Suur-Sõjamäe 37A, Soodevahe, Harjumaa, 75322
tel: +37253550659
e-posti aadress: support.eshop@konicaminolta.ee
veebisait: www.konicaminolta.ee/shop


Kui Teil on küsimusi isikuandme töötlemise kohta võite pöörduda meie äriühingu andmekaitsespetsialisti poole:
pr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Saksamaa Liitvabariik
tel: +49 (0)511 7404-0
e-posti aadress: dataprotection@konicaminolta.eu

2. Mis on minu, kui andmesubjekti õigused?
Andmesubjektina on Teil järgmised õigused:

2.1. Õigus tutvuda oma andmetega (üldmääruse artikkel 15):
Teil on õigus olla igal ajal teavitatud sellest, milliseid Teie isikuandmete liike töödeldakse, millised on töötlemise eesmärgid, kes on nende andmete vastuvõtjad või millised on vastuvõtjate liigid ning missugune on isikuandmete säilitamise ajavahemik(säilitamistähtaeg ).

2.2. Õigus andmete parandamisele (üldmääruse artikkel 16):
Teil on õigus nõuda Teie ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

2.3. Õigus andmete kustutamisele (üldmääruse artikkel 17):
Teil on õigus nõuda Teie isikuandmete viivitamata kustutamist. Vastutava töötlejana kohustume kustutama Teie isikuandmed eelkõige järgmistel juhtudel:
– Teie isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need koguti või muul viisil tööde
– Te võtsite isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ja Teie isikuandmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
– Teie isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult;
– Teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meie suhtes kohaldatava õigusega ette nähtud juriidilist kohustust;
– Teie isikuandmeid koguti seoses üldmääruse artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega. Palun pöörake tähelepanu, et õigus andmete kustutamisele on siiski piiratud järgmistel juhtudel, kui :
– Teie isikuandmed on vajalikud juriidilise kohustuse täitmiseks, mis on sõnaselgelt sätestatud liidu või liikmesriigi õigusaktis;
– Teie isikuandmed on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

2.4. Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist (üldmääruse artikkel 18 )::
Samuti on Teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, mis tähendab, et Teie isikuandmeid töödeldakse üksnes piiratud eesmärkidel. Seda õigust rakendatakse juhul, kui:
– Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ja meie peame kontrollima Teie isikuandmete õigsust;
– Teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
– me ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
– Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, jaks, kuni kontrollitakse, kas õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie põhjused.

2.5. Õigus nõuda andmete ülekandmist (üldmääruse artikkel 20):
Teil on õigus saada isikuandmeid, mida olete meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. Andmete ülekandmine toimub, kui:
– Teie isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, kas Teie nõusolekul või lepingu alusel;
– Teie andmete ülekandmise õiguse kasutamine ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

2.6. Õigus esitada vastuväiteid (üldmääruse artikkel 21):
Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigustatud huvi alusel , sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes.
Lisaks on Teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil või profiilianalüüsi suhtes, mis on seotud sellise otseturundusega.
Kui Te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigustatud huvi alusel, hindame, kas meie õigustatud huvid kaaluvad üles Teie huvid, õigused ja vabadused. Kui Teie huvid, õigused ja vabadused on olulisemad, siis Teie isikuandmeid edasi ei töödelda.
Samuti kehtib sellest erand puhuks, kui Teie isikuandmed on endiselt vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Kui Te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärgil või profiilianalüüsi suhtes, mis on seotud sellise otseturundusega, siis Teie isikuandmeid nendel eesmärkidel enam ei töödelda.

2.7. Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (üldmääruse artikkel 77):
Samuti on Teil õigus esitada igal ajal järelevalveasutusele kaebus, kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub andmekaitsealaseid õigusakte.
Järelevalveasutuse kontaktandmed on järgmised:

Andmekaitse Inspektsioon
Tatari 39, Tallinn 10134
tel: 627 4135
e-posti aadress: info@aki.ee
veebisait: www.aki.ee

2.8. Õigus võtta nõusolek tagasi (üldmääruse artikkel 7):
Kui Te olete meile andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta põhjust avaldamata. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

3. Üldteave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta
Teie isikuandmeid töödeldakse ainult enne andmete töötlemise toimingutega alustamist täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ja vastavuses üldmääruse artikli 5 lõike 1 punktis b sätestatud eesmärgi piirangu põhimõttega.

4. Üldteave isikuandmete töötlemise seaduslikkuse kohta
Teie isikuandmete töötlemine toimub alati üldmääruse artiklis 6 ette nähtud õiguslikel alustel (või eriliiku isikuandmete puhul arvestades üldmääruse artiklis 9 sätestatud erisusi).

4.1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Nõusolek:

kui me saame Teie isikuandmete töötlemiseks Teie nõusoleku , töödeldakse neid üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a ette nähtud õiguslikul alusel. Näiteks saadame e-posti ja/või telefoni teel Teile müügiedendussõnumid alles pärast Teilt sellekohase nõusoleku saamist.

Lepinguline või lepingueelne kohustus:
kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või Teie taotluse korral lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, on sellise töötlemise õiguslik alus sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis b.

Juriidiline kohustus:
kui Teie isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks, toimub töötlemine üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c kohaselt.

Õigustatud huvi:

kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvi tõttu ning Teie põhiõigused ja -vabadused ei kaalu sellist huvi üles, on sellise töötlemise õiguslik alus sätestatud üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis f. .

4.2. Isikuandmete eriliikide töötlemise õiguslikud alused
Isikuandmete eriliike töödeldakse üksnes erandjuhul, arvestades üldmääruse artikkel 9 lõikes 2 sätestatud õigusliku aluse olemasolu.
Nimetatud andmete korral toimub töötlemine ühel üldmääruse artiklis 9 sätestatud õiguslikest alustest:

Sõnaselge nõusolek:
kui olete andnud sõnaselge nõusoleku eespool nimetatud isikuandmete töötlemiseks, on sellise töötlemise õiguslik alus sätestatud üldmääruse artikli 9 lõike 2 punktis a.
Sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õiguse ja tööõigusega seotud juriidiliste kohustuste täitmine:
Kui isikuandmete eriliikide töötlemine on vajalik sotsiaalkindlustusest/-kaitsest või tööõigusest tulenevate kohustuse täitmiseks, on õiguslikuks aluseks üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt b.

Ilmselgelt avalikustatud andmed:
kui olete teinud oma isikuandmete eriliigid avalikult kättesaadavaks, võib andmeid töödelda üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkti d kohaselt.

Õigusnõude koostamine, esitamine või kaitsmine:
kui töötlemine aitab meil õigusnõudeid koostada, esitada või kaitsta, toimub see üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkti e kohaselt.

Andmed säilitamisajavahemike (säilitamistähtaeg) kohta:
Me kustutame isikuandmed kooskõlas üldmääruse artikliga 17 või piirame nende töötlemist vastavalt üldmääruse artikliga 18, kui ei ole sätestatud teisiti. Isikuandmed, mida ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need koguti, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui nende edasine töötlemine on vajalik piiratud aja jooksul muudel õiguslikel alustel.

6. Üldteave vastuvõtjatele isikuandmete avaldamise kohta:
Me ei müü ega rendi isikuandmeid. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik vastava teenuse jaoks. Selleks teeme me näiteks koostööd teenusepakkujatega turunduse, müügi, infotehnoloogia, logistika ja personali valdkonnas. Me valime hoolikalt oma teenusepakkujaid. Ülejäänud juhtudel edastatakse andmed riigiasutustele kooskõlas õigusnormidega või vastavalt kohtuotsustele.

Andmetöötluse asukoht:
Me töötleme Teie andmeid Eestis ja teistes Euroopa riikides (EL/EMP). Teie andmeid võidakse töödelda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides (st kolmandates riikides) ainult kas Teie sõnaselge nõusoleku alusel vastavalt õigusaktides sätestatule või Teile teenuste osutamise vajaduse tõttu. Sellistel erandjuhtudel tagame üldmääruse artiklis 44 ja sellele järgnevates artiklites sätestatud tingimuste täitmise, arvestades Euroopa Komisjoni poolt tehtud kaitse piisavuse otsustust konkreetse riigi kohta, sh otsuse puudumisel võtame arvesse kohustust sätestada asjakohased kaitsemeetmed vastavalt üldmääruse artiklile 46 .

7. Küpsiste kasutamine

7.1 Üldteave küpsiste kohta

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille Teie veebibrauser salvestab kõvakettale selleks, et koguda teavet ja seostada küpsist seda seadistava veebisaidiga. Teatud küpsisefailid, mida meie kasutame, kustutatakse pärast Teie sirvimisseansi (seansiküpsised) lõppu. Teised aga jäävad seadmesse alles ja võimaldavad Teie järgmisel külastusel Teie veebibrauseri ära tunda (püsiküpsised). Meie veebisaidi küpsised täidavad mitmesuguseid eesmärke.

Parema ülevaate saamiseks jagatakse küpsised järgmiselt :
Vajalikud küpsised:
Tegu on oluliste küpsistega, millega tagatakse veebisaidi põhifunktsionaalsus ja turvalisus. Funktsionaalsed küpsised:
Neid küpsiseid kasutatakse kasutajamugavuse pärast, näiteks seadmepõhiste eelistuste, töökeele, teksti suuruse, kasutajanime või muude seadistuste säilitamiseks.
Turundusküpsised:
Neid küpsiseid kasutatakse potentsiaalsetele klientidele reklaami edastamise eesmärgil. Analüütilised küpsised:
Nende küpsiste abil analüüsitakse veebisaidi kasutamisi, et seeläbi hinnata ja parandada saidi toimivust. Te saate hallata või kustutada varasemalt salvestatud küpsiseid veebibrauseri seadistustes. Pöörake tähelepanu, et muutes seadistusi, ei pruugi meie veebisaidi mõned funktsioonid õigesti töötada.

Lisateavet küpsiste haldamise kohta konkreetses veebibrauseris leiate järgmistest allikatest:
– „How to delete cookies in Internet Explorer“ („Kuidas kustutada küpsiseid Internet Explorerʼis“) (microsoft.com);
– „Clear, enable, and manage cookies in Chrome“ („Küpsiste kustutamine, lubamine ja haldamine Chrome’is“) (Google Chrome’i abi);
– „Delete, search, and download history in Firefox“ („Ajaloo kustutamine, otsimine ja allalaadimine Firefoxis“) (Firefoxi abi (mozilla.org)).

8. Andmetöötlus erinevates süsteemides:
8.1. CMS-süsteem Kentico

Me kasutame oma veebisaidil sisuhaldussüsteemi (CMS) nimega Kentico. Kenticot haldab äriühing Kentico Software s.r.o Tšehhi Vabariigis. Kenticot kasutatakse veebisaitide, -poodide, intraneti ja teiste äriühingute veebisaitide pakkumiseks ja haldamiseks. Meie kasutame veebisaidi arendamiseks ja hooldamiseks mõeldud tarkavarasid Kentico EMS ja Kentico Cloud. Süsteem võimaldab meil luua sisu veebisaidi jaoks ning seda levitada tütarettevõtjate ja partnerettevõtjate veebisaitidel.

CMS kogub anonüümselt veebisaidi külastajate tegevusandmeid. Kui veebisaidi külastajad esitavad oma andmeid, näiteks täites kontaktvormi, seostatakse need andmed nende e-posti aadressiga. Ka võimaldab meie veebisait klientidel ostelda meie e-poes, mis tähendab järgmiste andmete töötlemist: – eesnimi;
– perekonnanimi;
– e-posti aadress;
– äriühingu nimi;
– kliendinumber;
– arve- ja tarneaadress;
– mobiiltelefoninumber;
– IP-aadress;
– ostude ajalugu.

Need andmed on vajalikud meie e-kaubanduse platvormi funktsioneerimiseks ja neid säilitatakse nii kaua, kui püsivad kliendisuhted ja vajadus järgida kehtivate õigusaktidega ettenähtud säilitustähtaegu. Kentico kasutab oma tehniliste rakenduste jaoks küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta leiate antud dokumendi 7. peatükist.

Kentico kogutud andmeid säilitatakse veebiserverites Microsoft Azure, asukohaga Madalmaades. Erandjuhtudel võidakse siiski Teie isikuandmeid edastada kolmandasse riiki – Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriigid ei paku isikuandmete kaitset piisaval tasemel, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele.

Kentico abil kogutud külastajate tegevusi puudutavate isikuandmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f mõistes. Meie õigustatud huvi seisneb selles, et me peame tagama, et meie veebisait toimiks ja oleks turvaline. Lisateavet andmekaitse kohta Kentico abil leiate siit: Kentico andmekaitse

8.2. Usercentrics
Me kasutame oma veebisaidil Usercentrics CMP-d (Usercentrics consent management platform ʼUsercentricsi nõusoleku haldamise platvormʼ). Platvorm põhineb JavaScriptil, mis võimaldab meil ülevaadet koostada olulistest tarkvaralahendustest ning otsustada eelnevat nõusolekut nõudvate muude tarkvaralahenduste rakendamise vajalikkuse üle. Ka annab see platvorm võimaluse külastajatel oma nõusolek igal ajal ilma põhjust avaldamata tagasi võtta, takistades isikuandmete edasist töötlemist vastaval tarkvaralahendusel. Platvorm aitab meil täita üldmääruse nõudeid nõusolekut puudutavas osas. Usercentrics CMP abil töödeldavad andmed on järgmised:
– nõusoleku andmed;
– nõusoleku ID;
– nõusoleku staatus (opt-in ʼsaatekeeldʼ, opt-out ʼsaatelubaʼ);
– nõusoleku ajatempel;
– küpsistega nõustumiseks kasutatud töökeel.

8.3 Veebianalüüs:

8.3.1. Google Analytics

Me kasutame oma veebisaidil Google Analyticsit. Tegemist on veebianalüüsi rakendusega, mida pakub Google Ireland Limited Iirimaal. Google Analyticsi abil analüüsime liiklumist veebisaidil, misläbi saame seda korrapäraselt täiustada. Statistilisi andmeid kasutame ära pakkumuste täiustamiseks ja Teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks muutmiseks. Google Analytics salvestab Teie seadmesse küpsise, et meie saaksime Teie külastusi/veebisaidi kasutamist analüüsida. Lisateavet küpsiste kohta leiate antud dokumendi 7. peatükist.

Te saate hallata, milliseid küpsiseid lubate salvestada veebibrauseri seadistusi muutes. Pange tähele, et muutes seadistusi, ei pruugi meie veebisaidi mõned funktsioonid õigesti töötada. Peale selle saate piirata küpsiste loodud andmete kogumist Teiepoolsete veebisaidi kasutamiste (sealhulgas Teie IP-aadressi) kohta ja nende edasist töötlemist Googleʼi poolt, laadides ja installides selleks Google Analyticsist veebibrauseri lisandmooduli veebisaidi kasutamise andmete kättesaadavaks tegemise keelamiseks.

Kui andmed Teie külastuste ja veebisaidi kasutamiste kohta talletatakse küpsistesse, võivad need jõuda kolmandatesse riikidesse (näiteks Ameerika Ühendriikidesse) lokaliseerumise tulemusena. Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas kärbitakse aktiveeritud anonüümsuse funktsiooni abil Teie IP-aadress ja siis edastatakse Googleʼile. Liiatigi ei liideta Teie veebibrauseri IP-aadressi Googleʼi teiste andmetega ühtekokku. Peale selle kasutame Google Analytics 4 rakendust, mis küpsiseid ei kasuta.

Google kasutab veebisaidi pakkuja nimel kogutud teavet, et hinnata Teiepoolseid veebisaidi kasutamisi, koostada aruandeid veebisaidil toimunud tegevuste kohta ning pakkuda täiendavaid veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Õiguslikuks aluseks Google Analyticsi abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Googleʼi lokaliseerituse tõttu võidakse Teie isikuandmeid edastada kolmandasse riiki, mis tähendab, et Teie isikuandmeid võidakse edastada väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, antud juhul siis Ameerika Ühendriikidesse. Teie isikuandmete töötlemine väljaspool EL-i/EMP-d toimub üldmääruse artikli 49 lõike 1 kohaselt Teie nõusoleku alusel. Ameerika Ühendriigid ei paku isikuandmete kaitset piisaval tasemel, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Teavet Teie õiguse kohta nõusolek tagasi võtta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7).

Lisateavet Google’i kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate siit: https://www.google.com/analytics/terms/en.html või https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

8.3.2. Dynatrace
Me kasutame Dynatraceʼi rakendust (Ameerika Ühendriigid), et mõõta veebisaidi jõudlust ja laadimisaega. Rakendus töötleb külastaja IP-aadresse küpsiste abil. Tarkvara ise asub serverites, mis Konica Minoltal asuvad Saksamaal, tagamaks, et andmeid ei edastataks teenusepakkujale. Me säilitame andmeid 35 päeva. Õiguslikuks aluseks Dynatraceʼi abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Lisateavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7).


8.4. Sihitud reklaam
8.4.1. Marketo

Kui tellite meilt uudiskirja ja edastate meile informatsiooni, kasutame turundusotstarbelist automatiseeritud tarkvara Marketo äriühingult Marketo Inc. (Ameerika Ühendriigid). Marketo kogub statistilisi andmeid meie veebisaidi kasutuste ja kommunikatsioonitegevuste kohta, eesmärgiga optimeerida meie teenuseid/tooteid ning korraldada e-posti teel turundust ja müügitegevust. Andmete töötlemine on osaliselt automatiseeritud, põhjusel, et oleks võimalik hinnata konkreetseid isiklikke aspekte (profiilianalüüs). Marketo jäädvustab Teie IP-aadressi ja kasutab küpsiseid veebisaidi kasutuste jälgimiseks ja analüüsimiseks, et pakkuda seeläbi kasutajate huvidel põhinevat teavet. Lisateavet küpsiste kohta leiate antud dokumendi 7. peatükist. Küpsiste abil saadud teave edastatakse ja talletakse Marketo serverites (asukoht EL-is/EMP-s). Marketo kasutab seda teavet meie nimel selleks, et saaksime hinnata registreeritud isikute veebisaidi kasutusi ja koostada siis aruandeid veebisaidil toimunud tegevuste kohta. Vältimaks veebisaidi poolt küpsiste salvestamist, kohandage oma veebibrauseri seadistusi, kuid pidage meeles, et see võib mõjutada meie veebisaidi funktsionaalsust. Me oleme sõlminud Marketoga lepingu selleks puhuks, kui erandlikel ja ettenägematutel juhtudel edastatakse isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse.

Rohkem infot Marketo andmekaitse kohta leiate siit. Õiguslikuks aluseks Marketo abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Teavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7).

8.4.2. Uudiskiri
Konica Minolta saadab oma klientidele ja huvitatud isikutele uudiskirju. Ainsad isikuandmed, mida sel eesmärgil töödeldakse, on Teie e-posti aadress. Täiendavate ehk eraldi tähistatud andmete esitamine on vabatahtlik. Uudiskirja puhul küsime kaks korda Teie nõusolekut, mis tähendab, et pärast uudiskirja tellimist saadame Teile e-kirja Teie määratud e-posti aadressile, paludes Teil kinnitada, et kas ikka soovite edaspidi informatsiooni saada. Kui Te ei kinnita tellimust e-kirjas olevale lingile klikkides, deaktiveeritakse Teile saadetud link ja Teie andmed kustutatakse. Kui nõustute teabe saamisega, anname juurdepääsu:

– uudistele ja teabele Konica Minolta tootevaliku kohta;
– üritustele, messidele ja veebiseminaridele (kutsed);
– edulugudele;
– turutrendide uurimustele, turu-uuringutele ja aruannetele;
– klientide rahulolu-uuringutes osalemise üleskutsetele.

Uudiskirja tellimise ajal salvestame Teie IP-aadressi, registreerimis- ja kinnitamisaja 30 päevaks, küsides selleks kaks korda Teie nõusolekut. Teie nõusolekul hindame Teie kui kasutaja käitumist meie veebisaitidel ja uudiskirjas ning seome need Teie e-posti aadressi/kasutajaprofiiliga meie andmebaasis. Lisaks salvestame andmeid Teie veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi parameetrite kohta ning meie veebisaidile juurdepääsuks kasutatud internetiühenduse kohta. Kui loote kasutajaprofiili, kohandame meie veebisaidil reklaamimeetodit Teie eelistustele vastavaks ja optimeerime pakkumisi just nimelt Teile. Meie uudiskirjas on informatsiooni Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH-lt ja teistelt kontserni kuuluvatelt äraühingutelt (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENTA – EQUIPMENT RENTAL AND TRADE S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda ApS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland SP. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd., Konica Minolta Croatia – Business Solutions Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska SP. z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenia, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indikcia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Wewing Media Limited, Indikcia Limited, Indikcia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, daktilinis Buro du centre S.A.S., OMR Imapressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., KONICA MINOLTA BUSINESS Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA BUSINESS Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd. Programinė įranga Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG). Õiguslikuks aluseks nendel eesmärkidel Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Te võite oma nõusoleku igal ajal ilma põhjust avaldamata tagasi võtta. Te võite oma nõusoleku tagasi võtta siin või saates sellekohase e-kirja uudiskirjas toodud kontaktandmetel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Lisateavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7). Ka võib Konica Minolta kasutada lepingu sõlmimisel kogutud e-posti aadresse, et teavitada Teid e-posti teel sarnastest toodetest ja teenustest. Te võite esitada sellisele saatmisele igal ajal vastuväite, ilma et Teil kaasneks sellega kulusid, v.a postikulud. Vastuväide tuleb saata aadressil: UAB „Konica Minolta Baltia“, J. Jasinskio g. 16 A, LT-03163 Vilnius. Vastuväite võib saata ka e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.lt. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

8.4.3. LinkedIn Insight Tag
OMe kasutame veebisaidil konverteerimise eesmärgil LinkedIn Ireland Unlimited Company (edaspidi: LinkedIn) tööriista LinkedIn Insighti Tagʼi.

LinkedIn Insighti tag on meie veebisaidile lisatud JavaScripti koodilõiguke. LinkedIn Insighti tag kogub ja edastab LinkedInile andmeid meie veebisaidil külastajate liikumiste kohta. Need andmed ise on järgmised: veebiaadress (URL), IP-aadress, seadme ja veebibrauseri andmed ning meie veebisaidi külastamise ajatempel. LinkedIn ei anna meile isikusamasuse tuvastamiseks vajaminevaid andmeid. LinkedIn kasutab seda teavet selleks, et esitada meile koondandmete põhjal aruandeid veebisaidi vaatajaskonna ja reklaami tulemuslikkuse kohta, ning need aitavad meil omakorda optimeerida veebisaiti. Peale selle võimaldab LinkedIn meil LinkedIn Insighti tagʼi kasutades jälgida konversioone ja luua tulevaste reklaamide jaoks sihtgruppe, võimaldades teha reklaami neile, kes on juba meie veebisaidi vastu huvi üles näidanud. LinkedIni lokaliseerituse tõttu võidakse Teie isikuandmed edastada kolmandasse riiki, eelkõige Ameerika Ühendriikidesse kui Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide hulka mittekuuluvasse riiki. Õiguslikuks aluseks LinkedIn Insighti tagʼi abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool EL-i/EMP-d, toimub see üldmääruse artikli 49 lõike 1 kohaselt Teie nõusoleku alusel. Ameerika Ühendriikides ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Teavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7).

LinkedIn Insighti tagʼi abil töödeldud andmed krüpteeritakse ja tehakse anonüümseks seitsme päeva jooksul. Anonüümseks tehtud andmed kustutatakse automaatselt hiljemalt 90 päeva jooksul, kui neid ei ole enam vaja eesmärgil, milleks neid koguti.

Lisateavet LinkedIni andmekaitsetingimuste kohta leiate siit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8.4.4. Facebook Pixel
Me kasutame oma veebisaidil Facebooki Pixelit, turundusteenust, mida pakub Ameerika Ühendriikide Facebook Inc. Veebisaidile lisatud kood salvestab Teie seadmesse küpsise, mis võimaldab meil teha kohandatud ja huvipõhist reklaami meie veebisaidi külastajate hulgas, kes samuti kasutavad Facebooki. Facebooki Pixel võimaldab jälgida kasutajate liikumisi pärast Facebooki reklaamile klikkimist. Facebooki Pixeli abil saame jälgida Facebooki turunduskampaaniate tõhusust ja vajadusel neid optimeerida.

Facebook Ireland Limited võib piksli abil kogutud teavet koondada ja saadud teavet omakorda kasutada reklaamimiseks, sealhulgas kolmandatele isikutele reklaamimiseks. Näiteks võib Facebook Ireland Limited Teie veebisaidi sirvimisandmete põhjal teha järeldusi Teie huvide kohta ja edastada selle teabe kolmandatele isikutele reklaami eesmärgil. Facebook Ireland Limited võib ühendada piksli abil kogutud teavet ka muude andmetega, mida ta on Teie kohta teistelt veebisaitidelt kogunud või mis on seotud Teie Facebooki platvormi kasutamisega, loomaks ja säilitamaks Teie profiili hilisemate reklaamide kuvamiseks. Lisateavet Facebook Ireland Limited andmekaitsetingimuste kohta leiate Facebooki andmekaitsetingimustest. Facebooki lokaliseerituse tõttu võidakse Teie isikuandmed edastada kolmandasse riiki nagu Ameerika Ühendriigid.

Õiguslikuks aluseks Facebooki Pixeli abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool EL-i/EMP-d, toimub see üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusoleku alusel. Ameerika Ühendriikides ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Teavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7).

8.4.5. Twitter Tag
Oleme oma veebisaidile lisanud Twitteri Tagʼi, et luua suunatud reklaami ja jälgida reklaamide konversioone. Seda rakendust pakub Twitter Inc. (Ameerika Ühendriigid). Twitteri Tagʼi abil saame Teile edastada reklaame, mis põhineb Teie ülesnäidatud huvidel, kui liikusite mööda Twitteri platvormi. See toimub tagʼide abil, mis registreerivad meie veebisaidi külastusi ja koguvad tegevusandmeid (näiteks kuvatavate reklaamidega seotud interaktsioone, nagu klikid, säutsud ja laigid). Kui külastate hiljem Twitterit, näidatakse seal Teie huvidest lähtuvaid reklaame. Twitteri Tag võimaldab Twitteril saada informatsiooni selle kohta, et Teie seadmega külastati meie veebisaiti. Kui olete Twitteri kasutaja, võidakse külastused ühendada Teie kasutajakontoga. Isegi kui Te ei ole Twitteris kasutajaks registreerunud või sisse loginud, on võimalik, et Twitter saab ja jätab meelde Teie IP-aadressi ja muud tuvastavad andmed. Twitteri Tag võimaldab meil jälgida Twitteri reklaamide tõhusust ka statistilisel ja turu-uuringute eesmärgil. Kogutud andmed on anonüümsed, mis tähendab, et kasutaja isikustatud andmed ei ole nähtavad. Twitter säilitab ja töötleb aga tagʼide genereeritud teavet oma Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Õiguslikuks aluseks Twitteri Tagʼi abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool EL-i/EMP-d, toimub see üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusoleku alusel. Ameerika Ühendriikides ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Teavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7).

Lisateavet selle funktsiooni kasutamisest loobumise kohta leiate: Teie privaatsussätted | Twitteri abi ning lisateavet Twitteri andmetöötluse kohta Twitteri andmekaitsetingimustest.

8.4.6. Channel Mix
Ameerika Ühendriikides asuvat Channel Mixi kasutatakse turunduskampaaniate tulemuslikkuse mõõtmiseks Google Analyticsi andmete põhjal. Sellega seoses isikuandmeid ei töödelda. Me kasutame ainult Google Analyticsi abil kogutud statistilisi andmeid, näiteks andmeid turundustegevuse ja kliendiplatvormi optimeerimise kohta.

8.4.7. Google AdWords
Oma veebilehel kasutame Google AdWordsi rakendust äriühingult Google Ireland Limited (Iirimaa). Rakendus võimaldab meil kuvada atraktiivseid pakkumisi välistel veebisaitidel reklaammaterjali (nn Googleʼi reklaamid) kasutamisega. Google kuvab seda reklaammaterjali reklaamiserverite kaudu ning viimased kasutavad küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta leiate antud dokumendi 7. peatükist. Reklaamiserveri küpsised aitavad meile hinnata tulemuslikkuse näitajaid nagu reklaami esitust, tehtud klikke või reklaami konversioone. See aitab meil tuvastada üksikute reklaamimeetmete tõhusust. Kui külastate meie veebisaiti Googleʼi reklaami kaudu, salvestab Google AdWords Teie seadmesse küpsise. See küpsis salvestab analüüsitavad näitajad (unikaalne küpsise identifikaator, reklaami esitus, kuvamissagedus, viimane esituskord, andmed reklaamist keeldumise kohta, märkuse selle kohta, et kasutaja ei soovi enam reklaame). Google AdWordsi küpsised aeguvad 30 päeva möödumisel. Küpsised ei ole mõeldud isiku tuvastamiseks. Need võimaldavad Google AdWordsil tuvastada vaid Teie veebibrauserit. Kui Te külastate kliendi veebisaidil teatud veebilehti, millele on lisatud AdWords, ja selle küpsis ei ole jõudnud aeguda, saavad nii Google kui ka klient kindlaks teha, et Te klõpsasite reklaamil ja seejärel suunati edasi kliendi veebilehele. Google pakub meile kui kliendile statistilist analüüsi. Analüüsiandmed aitavad meil hinnata reklaamimeetmete tõhusust. Me ei töötle muid andmeid.

Õiguslikuks aluseks Google AdWordsi abil Teie isikuandmete töötlemiseks on üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusolek. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool EL-i/EMP-d, toimub see üldmääruse artikli 49 lõike 1 punkti a kohaselt Teie nõusoleku alusel. Ameerika Ühendriikides ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Teavet nõusoleku tagasivõtmise õiguse kohta leiate antud andmekaitsetingimuste punktist 2.8 (üldmääruse artikkel 7). Lisateavet Google'i andmekaitse kohta leiate veebilehelt:

Privaatuseeskirjad – Privaatsus ja tingimused – Google
Googleʼi statistika
GDPR & Google Adsi KKK – Google

8.4.8 Microsoft Clarity

See veebisait kasutab veebianalüüsi teenuse Microsoft Clarity funktsioone. Teenuse pakkuja on Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Iirimaa (edaspidi: Microsoft).
Microsoft Clarity pakub veebisaidi kasutusstatistikat, seansside salvestusi ja heatmaps'e, mis on loodud peamiselt hiire liikumise jälgimise kaudu. Microsoft Clarity kasutab töödeldud teavet meie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja muude veebisaidi kasutamisega seotud teenuste osutamiseks. Seega kasutame Microsoft Clarityt selleks, et analüüsida ja regulaarselt parandada meie veebisaidi kasutajakäitumist ning saadud statistika abil saame muuta oma pakkumist teie kui kasutaja jaoks huvitavamaks ja kasutajasõbralikumaks.
Teie kasutajaandmete kogumine toimub küpsiste abil, mis on seatud teie lõppseadmesse ja võimaldavad analüüsida meie veebisaidi külastamist. Lisateavet küpsiste kohta leiate käesoleva privaatsuspoliitika punktist "7. Küpsised".
Me töötleme järgmisi andmeid Microsoft Clarityga:

 • Unikaalne kasutajatunnus
 • külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • IP-aadress
 • Asukoha andmed
 • Seansi ID
 • Kasutaja käitumine
  • Interaktsiooni andmed
  • Hiire liikumine
  • Klõpsud
  • kerimisaktiivsus

Microsoft Clarity's kasutaja tasandil töödeldud andmed kustutatakse automaatselt 13 kuu möödudes. Tekstiväljad, nagu kontaktvormid, küsitlused või otsinguväljad, on ekraanisalvestustes maskeeritud, nii et teie tehtud sissekandeid ei salvestata. Seetõttu ei töötle Microsoft Clarity meie veebivormidesse sisestatud isikuandmeid.
Erandjuhtudel võidakse teie isikuandmed Microsofti peakontori tõttu edastada USAsse ja seega nn kolmandasse riiki. Kolmandasse riiki edastamine on isikuandmete edastamine sihtkohta riigis, mis ei kuulu Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda. Microsoft Corporation on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku alusel, nii et nende edastuste suhtes kohaldatakse GDPRi andmekaitsestandardit.
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus seoses Microsoft Clarity kasutamisega on teie nõusolek vastavalt art. 6 I lit. a GDPR. Teavet teie taganemisõiguse kohta leiate käesoleva privaatsuspoliitika punktist "2.8 Taganemisõigus (GDPR artikkel 7)".

8.5. Googleʼi fondid
Me kasutame oma veebisaidil fonte äriühingult Google Inc. (Ameerika Ühendriigid). Googleʼi fondid on integreeritud meie kohalikku veebiserverisse, mitte Googleʼi serverisse, mis tähendab, et meil puudub ühendus Googleʼi serveritega ja seega ei toimu ka andmete edastamist või säilitamist.

8.6. Tellimuste töötlemine
Me kasutame AWS Frankfurdi serverites asuvat sõnumimaakleri tarkvara, et ühitada tellimuste töötlemiseks meie CMS-süsteem ja siseserverid. Selle teenuse kaudu edastatakse järgmisi andmeid: – ees- ja perekonnanimi; – äriühingu nimi; – kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber); – arve- ja tarneaadress; – märkused (vaba tekst); – IP-aadress. Teie isikuandmete töötlemise tõttu Amazon AWSi veebiserverites võidakse Teie isikuandmed edastada Ameerika Ühendriikidesse, s.o kolmandasse riiki. Ameerika Ühendriikides ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, mistõttu on loodud isikuandmete töötlemisega täiendav oht andmesubjektide õigustele ja vabadustele. Lisateavet Amazoni veebiteenuste andmekaitse kohta leiate: https://aws.amazon.com/de/privacy

9. Konica Minolta Group andmekaitsetingimused

Isikuandmete kaitse ülemaailmselt | KONICA MINOLTA

– küpsiste vormimall
– seadme andmed (HTTP-agent, HTTP ümbersuunamine)

Usercentricsi CMP kasutamine ja sellega seotud isikuandmete töötlemine on vajalik üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis c sätestatud juriidiliste kohustuste täitmiseks. Seetõttu on selle platvormi kasutamine oluline tõendite kogumiseks ja esitamiseks, nagu on sätestatud üldmääruse artikli 5 lõikes 2.

i