Ostuleping

Tagasi kodulehele

Ostuleping


ÜLDTINGIMUSED

1. Kohaldamisala

Üldtingimused reguleerivad kliendi (edaspidi: klient) ja UAB „Konica Minolta Baltia Eesti Filiaal, registrikood 10870452, asukoht Suur-Sõjamäe 37A, Soodevahe, 75322 Eesti Vabariik (edaspidi: Konica Minolta) vahelisi õigussuhteid, mis tekivad Konica Minolta toodete ostmisel e-poest www.konicaminolta.ee/shop (edaspidi: veebiplatvorm).

2. Veebiplatvormi kasutamine

2.1. Klient kohustub veebiplatvormil müüdavate toodete ostulepingu sõlmimiseks esitama äriühingu kohta täpsed, üksikasjalikud ja õiged andmed.

Andmete muutumisest teavitab klient viivitamatult Konica Minoltat e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee.

2.2. Konica Minolta võib keelduda ostulepingu sõlmimisest, kui:

– klient on füüsiline isik;
– kliendi esindajal puudub lepingu sõlmimiseks esindusõigus;
– kliendi registreerimisinfo on ebatäpne, puudulik või ebaõige;
– kliendi krediidivõimelisus on ebapiisav;
– klient on jätnud korduvalt täitmata lepingulised kohustused hoiatustele vaatamata.

2.3. Teabe esitamise ja ostulepingu sõlmimisega kinnitab klient, et tal on õigus juriidilist isikut esindada ja et tal on olemas seda õigust tõendavad dokumendid.

2.4. Kliendil on keelatud töödelda veebiplatvormil esitatud andmeid, mis (i) on oma iseloomult ebaseaduslikud, provotseerivad, laimavad, ähvardavad, kahjulikud või muul viisil keelatud, (ii) mille töötlemiseks ei ole tal õigusnõuete või kokkulepete alusel volitust, (iii) mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi- ja ärisaladusõigusi, ning (iv) mis sisaldavad viiruseid või muid kahjulikke komponente.

3. Tellimuse vormistamine ja kinnitamine veebiplatvormil

3.1. Veebiplatvormi kaudu sõlmib klient Konica Minoltaga lepingu mitmeotstarbeliste koopiamasinate, printerite, materjalide ja tarkvara (edaspidi: tooted) ostmiseks.

3.2. Toodete tehnilist kirjeldust, sobivaid variante, veebiplatvormil kuvatud trükimahte ja ostuhindu arvestades teeb klient valiku toodete vahel, mis vastavad kõige paremini tema vajadustele ja ootustele. Konica Minolta ei vastuta kliendi tehtud valikute eest e-poes. Vastutus kliendi olemasolevate sisemiste IT-süsteemidega ühilduvuse eest lasub kliendil.

3.3. Tellimuse vormistamisega e-poes esitab klient Konica Minoltale õiguslikult siduva pakkumuse (ofert) väljavalitud toodete suhtes ostulepingu sõlmimiseks. Ostuleping jõustub pärast seda, kui Konica Minolta on selle aktseptinud (andnud nõustumuse).

3.4. See et Konica Minolta on pakkumuse kätte saanud, ei tähenda veel nõustumuse andmist. Aktsept on kehtiv üksnes juhul, kui klient saab Konica Minoltalt e-kirja teel sõnaselge kinnituse oferdi heakskiitmise kohta.

3.5. Konica Minoltale kuulub otsustusõigus kliendi oferdi aktseptimise suhtes. Pakkumuse tagasilükkamise põhjused on toodud ostulepingu punktis 2.2.

3.6. Pakkumuse esitamisega nõustub klient täitma antud üldtingimusi.

4. Ostuhind

4.1. Veebiplatvormil märgitakse Konica Minolta kinnitatud ostuhind.

4.2. Ostuhind sisaldab toodete kohaletoimetamise tasu kliendi määratud asukoha aadressile ja toodete ühekordset paigaldamistasu. Tooted antakse üle ekspordipakendis ja on kaitstud kuni kättetoimetamiseni kliendi asukoha aadressile.

4.3. Arve edastatakse kliendi e-posti aadressile.

4.4. Kui ei ole sätestatud teisiti, peab klient tasuma ostuhinna ette vastavalt pakkumuse kinnitusega koos saadud Konica Minolta arvele, kandes summa arvel märgitud pangakontole.

5. Omandiõiguse ja riisiko üleminek

5.1. Konica Minolta annab tooted kliendile üle pärast ostuhinna täielikku tasumist. Konica Minoltal on õigus tooted kliendi käest oma valdusse tagasi nõuda kuni ostuhinna tasumiseni.

5.2. Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot kannab Konica Minolta kuni kliendile üleandmiseni.

6. Üleandmine

6.1. Veebiplatvormil märgitud toodete üleandmise tähtaeg on ligikaudne ja mittesiduv. Konica Minolta ei hüvita mis tahes viivitusi ega viivitustest tingitud kahju.

6.2. Klient nõustub, et Konica Minolta võib sõlmida allvedajaga lepingu toodete kättetoimetamiseks.

6.3. Klient kohustub Konica Minoltale teatama tootel esinevatest mis tahes kõrvalekalletest või ebasobivusest hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul asja üleandmisest arvates.

7. Garantii andmine: asendamine

7.1. Konica Minolta tagab, et tooted vastavad veebiplatvormil esitatud tehnilistele kirjeldustele. Pärast toodete kättesaamist peab klient ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ja teavitama Konica Minoltat kõikvõimalikest puudustest või mittevastavustest .

7.2. Konica Minolta asendab omal kulul puudustega tooted, kui ülevaatamise käigus tuvastatakse, et lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal ja see ei olnud tingitud kliendipoolsest ebaõigest kasutamisest või installimisest. Nõue asendamiseks aegub, kui klient esitab selle enam kui kaksteist (12) kuud pärast toote üleandmist.

7.3. Garantiitähtaeg algab toote ostjale üleandmise hetkest.

7.4. Garantii ei kehti tarvikutele (toonerikassett, trummel/ilmutussõlm, kandja, ülekandelint/-rullik, kinnitussõlm ehk ahi) ega kuluvosadele, mida on kasutatud tootja määratud aja jooksul.

7.5. Garantiitähtajal katab Konica Minolta tootjavigade tõttu mittevastavate osade asendamisega seotud kulud, samuti parandustööde kulud.

8. Andmekaitse

8.1. Klient vastutab toote kasutamisega isikuandmete (nt e-posti aadressid, IP-aadressid jne) seaduspärase töötlemise eest. Konica Minolta ei vastuta nende isikuandmete eest ega töötle nimetatud andmeid.

9. Hooldus

9.1. Kliendil on võimalus tellida tootele Konica Minolta poolt pakutavat hooldus- või parandustöö teenust, millele rakendub eraldi kokkulepitav hooldustasu .

10. Vastutus

10.1. Konica Minolta vastutab ja hüvitab kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest, kuid Konica Minolta ei hüvita ostulepingu rikkumise korral kliendile tekkinud kaudset kahju (näiteks realiseerimata kahjum, saamata jäänud sissetulek või tulu ).

10.2. Kui Konica Minolta rikub ostulepingut, välja arvatud rikkumisel Konica Minolta poolse tahtliku või raske hooletuse tõttu, maksab Konica Minolta hüvitist määras, mis vastab kuutasu suurusele, kuid mitte rohkem kui 12-kuulise piirsumma ulatuses rikkumisele eelnenud aja eest .

Konica Minolta hüvitab üksnes tahtliku või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju, arvestades, et kahju hüvitamise kohustus tekib üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et kahju on selle asjaolu tagajärg.

11. Tarkvara

11.1. Kui klient ostab veebiplatvormil pakutava tarkvara, annab Konica Minolta tarkvara kasutamiseks üle lihtlitsentsi ilma edasiandmise õiguseta. Kasutamisena antud ostulepingus mõistetakse tarkvara paigaldamist, üleandmist, avamist, käivitamist või vaatamist.

11.2. Omandi- ja intellektuaalomandiõigused tarkvara suhtes kuuluvad Konica Minoltale ja/või litsentsiandjatele.

11.3. Klient võib tarkvara kasutada ainult ärilistel eesmärkidel. Kliendil on keelatud anda tarkvara kolmandatele isikutele kasutada, müüa, rentida, all-litsentsida (edasi anda) või muul viisil kolmandatele isikutele üle anda. Klient hoidub tegevustest, sealhulgas tarkvara muutmisest, tõlkimisest, teisendamisest teise programmikeelde, terviklikkuse rikkumisest, dekompileerimisest, pöördprojekteerimisest ega luba kolmandatel isikutel seda kõike teha.

11.4. Klient nõustub kasutama tarkvara vastavalt litsentsidele ja/või tarkvara paigaldamise ajal toote ekraanil esitatud kasutustingimustele (edaspidi: lõppkasutaja litsentsileping).

11.5. Konica Minolta pakub tarkvara põhimõttel as is (eestikeelne vaste: nii, nagu see on) ning ei anna garantiid tarkvara sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks.

12. Lõppsätted

12.1. Lepingus sätestamata juhtudel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

12.2. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.

12.3. Klient kinnitab, et kasutab veebiplatvormi ja sõlmib ostulepingu ärilistel eesmärkidel.

12.4. Kui ostulepingu mõni säte osutub tühiseks, jääb leping muus osas kehtivaks. Sellise tühise sätte asemel kohaldatakse ostulepingus seda liiki sättele teist, mis teenib kõige paremini antud ostulepingu eesmärki.

12.5. Ostulepingu muudatused või täiendused on kehtivad ainult juhul, kui mõlemad pooled on elektroonilises või kirjalikus vormis väljendanud selleks oma nõusoleku.

13. Õigus keelduda otseturundusest.

13.1. Kui Te ei nõustu saama sõnumeid, pakkumisi või teavet Konica Minolta sarnaste toodete ja teenuste kohta, andke meile sellest teada e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee.
Tagasi kodulehele