RelaxRate'i leping

Tagasi kodulehele
Rendi- ja tehnohooldusleping

ÜLDTINGIMUSED


1. Kohaldamisala

Üldtingimused reguleerivad kliendi (edaspidi: klient) ja UAB „Konica Minolta Baltia Eesti Filiaal“, registrikood 10870452, asukoht Suur-Sõjamäe 37A, Soodevahe, 75322 Eesti Vabariik (edaspidi: Konica Minolta) vahelisi õigussuhteid, mis tekivad Konica Minolta toodete rentimisel ja hooldustööde tellimisel veebisaidi www.konicaminolta.ee/shop (edaspidi: veebiplatvorm) kaudu.

2. Veebiplatvormi kasutamine

2.1. Klient kohustub veebiplatvormil müüdavate toodete ostulepingu sõlmimiseks esitama äriühingu kohta täpsed, üksikasjalikud ja õiged andmed. Andmete muutumisest teavitab klient viivitamatult Konica Minoltat e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee.

2.2. Konica Minolta võib keelduda ostulepingu sõlmimisest, kui:

– klient on füüsiline isik;
– kliendi esindajal puudub lepingu sõlmimiseks esindusõigus;
– kliendi registreerimisinfo on ebatäpne, puudulik või ebaõige;
– kliendi krediidivõimelisus on ebapiisav;
– klient on jätnud korduvalt täitmata lepingulised kohustused hoiatustele vaatamata.

2.3. Teabe esitamise ja antud lepingu sõlmimisega kinnitab klient, et tal on õigus juriidilist isikut esindada ja et tal on olemas seda õigust tõendavad dokumendid.

2.4. Kliendil on keelatud töödelda veebiplatvormil esitatud andmeid, mis (i) on oma iseloomult ebaseaduslikud, provotseerivad, laimavad, ähvardavad, kahjulikud või muul viisil keelatud, (ii) mille töötlemiseks ei ole tal õigusnõuete või kokkulepete alusel volitust, (iii) mis rikuvad kolmandate isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi- ja ärisaladusõigusi, ning (iv) mis sisaldavad viiruseid või muid kahjulikke komponente.

3. Tellimuse vormistamine ja kinnitamine veebiplatvormil

3.1. Platvorm võimaldab kliendil sõlmida multifunktsionaalsete printimisseadmete, printerite ja/või tarkvara (edaspidi "tooted") rendi- ja tehnilise hooldusteenuse lepingu.

3.2. Toodete tehnilist kirjeldust, sobivaid variante, veebiplatvormil kuvatud trükimahte ja hindu arvestades teeb klient valiku toodete vahel, mis vastavad kõige paremini tema vajadustele ja ootustele. Konica Minolta ei vastuta veebiplatvormil kliendi tehtud valikute eest. Vastutus kliendi olemasolevate sisemiste IT-süsteemidega ühilduvuse eest lasub kliendil.

3.3. Tellimuse vormistamisega veebiplatvormi kaudu esitab klient Konica Minoltale pakkumuse (nimetatud ka kui ofert) välja valitud toodete suhtes rendi- ja tehnohoolduslepingu sõlmimiseks. Rendi- ja tehnohooldusleping jõustub pärast seda, kui Konica Minolta on selle aktseptinud (ehk andnud nõustumuse).

3.4. See, et Konica Minolta on pakkumuse kätte saanud, ei tähenda veel nõustumuse andmist. Aktsept on kehtiv üksnes juhul, kui klient saab Konica Minoltalt e-kirja teel sõnaselge kinnituse oferdi heakskiitmise kohta.

3.4.1. Koos Konica Minolta kinnitusega saadetakse kliendile nõudedokument tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha suurus on võrdne RelaxRateʼi paketi kolmekordse renditasu suurusega.

3.5. Konica Minoltale kuulub otsustusõigus kliendi oferdi aktseptimise suhtes. Pakkumuse tagasilükkamise põhjused on toodud antud lepingu punktis 2.2. Pakkumuse esitamisega nõustub klient täitma neid üldtingimusi.

4. Hind

4.1. Klient on kohustatud maksma Konica Minolta poolt määratud tagatisraha kolme (3) tööpäeva jooksul lepingu allkirjastamisest arvates, kui lepingus või selle lisades ei ole sätestatud teisiti. Lepingu tähtaja möödumisel tagastatakse kliendile tagatisraha või krediteeritakse see poolte kokkuleppel renditasuks kolme (3) viimase rendikuu eest.

4.2. Tooted toimetatakse kliendi nimetatud aadressile viie (5) tööpäeva jooksul kliendipoolse tagatisraha maksmisest arvates, kui lepingus või selle lisades ei ole sätestatud teisiti. Klient ei tohi muuta toodete kasutuskohta/installimist või lasta seda kolmandatel isikutel teha ilma Konica Minolta sellekohase nõusolekuta. Kui klient soovib toodete kasutuskohta/installimist muuta, on ta kohustatud Konica Minoltat sellest teavitama, et saaks tagatud vajalikud tehnilised turvameetmed toodete kättetoimetamisel, ja arvestab, et selle eest tuleb maksta lisatasu.

4.3. Klient maksab kuutasu, mis sisaldab lepingus kindlaksmääratud trükimahtu, kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti. Kui klient ületab lubatud trükimahu, maksustatakse iga järgnev väljatrükk vastavalt eritingimustes kindlaksmääratud määrale.

4.4. Klient maksab iga kuu skaneeritud dokumentide eest kindlaksmääratud määra alusel, kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti. Konica Minolta peab eraldi arvestust skaneeritud dokumentide üle ning ei arvesta neid väljatrükkide mahtu.

4.5. Üleandmine, eemaldamine (ka kasutuskoha muutmine), andmete täiendamine, uuesti installeerimine ja lisatarkvara eemaldamine toote kõvakettalt ei kuulu kuutasu hulka ning nende eest esitab Konica Minolta eraldi arve.

4.6. Kuutasu sisse ei arvestata paberi, kirjaklambrite ja liimi maksumust, samuti käibemaksu ja autoritasusid.

4.7 Pooled lepivad kokku, et üürileandjal on õigus lepinguhinnad üle vaadata mitte rohkem kui 1 (üks) kord aastas, võttes arvesse iga-aastast inflatsiooni - tarbijahinnaindeksi (THI) keskmist aastamuutust võrreldes eelmiste aastatega. Lepinguhindade läbivaatamisel kasutatakse Leedu statistikaameti poolt ametlikult avaldatud viimast THI-d, mis avaldatakse hiljemalt läbivaatamiskuupäeval. Kui käesolevas lõikes kirjeldatud lepinguhindade läbivaatamise korra kohaselt on THI muutus positiivne, on üürileandjal õigus lepinguhinnad vastavalt ümber arvutada. Kui keskmine THI muutus on negatiivne, jäävad lepinguhinnad muutumatuks ja neid ei arvutata ümber.

4.7.1. Üürileandja kohustub teavitama üürnikku ümberarvutatud lepinguhindadest, saates lepingus märgitud e-posti aadressile teate, ning üürnik kohustub alates nimetatud päevast tegema lepingule vastavaid makseid teatises märgitud hindade alusel. Üürniku teade muutub käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

4.8. Kuutasu tuleb maksta ka juhul, kui klient ei kasuta tooteid või tehnohooldust.

5. Arvete väljastamine

5.1. Klient peab tasuma arve neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul selle väljastamisest arvates. Kliendil ei ole mahaarvamisõigust ega õigust hüvitisele.

5.2. Klient kannab tasu üle Konica Minolta nimetatud pangakontole.

5.3. Konica Minoltal on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi 10 % tähtaegselt tasumata summalt, kuid mitte vähem kui 50 eurot, mida käsitletakse Konica Minoltale tekitatud minimaalse kahju määrana, samuti seadusjärgset intressi ja kantud kulusid. Konica Minolta võib seda teha ilma eelneva etteteatamiseta.

5.4. Arve kohta võib kaebuse esitada Konica Minoltale e-kirja teel viie (5) tööpäeva jooksul arve väljastamisest arvates.

5.5. Arve saadetakse kliendi e-posti aadressile. E-posti aadressi muutumisest teavitab klient viivitamatult Konica Minoltat.

5.6.Kui klient ei täida lepingu punktis 5 sätestatud kohustusi, on Konica Minoltal õigus lepingu alusel osutatavad teenused peatada kuni kliendipoolse kohustuse täitmiseni. Teenuste peatamine ei vabasta klienti lepinguliste kohustuste täitmisest.

5.6.1. Juhul kui Klient viivitab maksmisega rohkem kui 30 kalendripäeva, on Konica Minoltal õigus leping ühepoolselt lõpetada ja tooted tagasi võtta.

6. Õiguste ja kohustuste üleminek

6.1. Klient ei või antud lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi täielikult või osaliselt kolmandale isikule üle anda ilma Konica Minolta eelneva kirjaliku nõusolekuta.

6.2. Konica Minoltal on õigus antud lepingust tulenevad õigused ja/või kohustused, sealhulgas toodete omandiõigused, anda üle kolmandale isikule, kel on õigus kasutada kõiki antud lepingust tulenevaid õigusi, nõudeid ja õigusmeetmeid.

6.3. Klient kinnitab, et antud lepingust tulenevate õiguste ja/või kohustuste loovutamise kohta teate saamise järgselt (i) kehtib lepingus Konica Minolta kohta sätestatu automaatselt kolmanda isiku suhtes ja et (ii) klient tasub maksed kolmandale isikule. Kliendil ei ole tasaarvestusõigust ega õigust hüvitisele.

6.4. Konica Minolta ja/või kolmas isik edastab kliendile lepingu punktis 6.3 nimetatud teate kliendi poolt määratud e-posti aadressile.

7. Üleandmine

7.1. Veebiplatvormil märgitud toodete üleandmise tähtaeg on ligikaudne ja mittesiduv. Konica Minolta ei hüvita mis tahes viivitusi ega viivitustest tingitud kahju.

7.2. Klient nõustub, et Konica Minolta võib sõlmida allvedajaga lepingu toodete kättetoimetamiseks.

7.3. Klient kohustub Konica Minoltale teatama tootel esinevatest mis tahes kõrvalekalletest või ebasobivusest hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul asja üleandmisest arvates.

8. Vastutus

8.1 . Konica Minolta teeb kõik endast oleneva, arvestades oma võimalusi ja tehnilist võimekust, täitmaks sellest lepingust tulenevaid omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt.

8.2. Konica Minolta vastutab ja hüvitab kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest, kuid Konica Minolta ei hüvita ostulepingu rikkumise korral kliendile tekkinud kaudset kahju (näiteks realiseerimata kahjum, saamata jäänud sissetulek või tulu jne).

8.3. Kui Konica Minolta rikub ostulepingut, välja arvatud rikkumisel Konica Minolta poolse tahtliku või raske hooletuse tõttu, maksab Konica Minolta hüvitist määras, mis vastab kuutasu suurusele, kuid mitte rohkem kui 12-kuulise piirsumma ulatuses rikkumisele eelnenud aja eest .

8.4. Konica Minolta on vabastatud vastutusest juhtudel, mis on aset leidnud Konica Minoltast mitteolenevatel asjaoludel, muu hulgas Konica Minolta tarnija poolse kauba mitteõigeaegse kohaletoimetamise, Konica Minolta võrgu suletuse jne tõttu. Konica Minolta teavitab viivitamatult klienti nimetatud asjaoludest.

8.5. Klient vastutab ainuisikuliselt, nii otseselt kui ka kaudselt, toodetega seotud andmete säilimise eest.

8.6. Konica Minolta ei vastuta kliendi toodete, muude seadmete või vara eest (näiteks kliendi võrk, tarkvara, arvutid jne). Nende eest vastutab klient (näiteks IP-aadressi määramine).

9. Omandiõigus

9.1. Tooted jäävad Konica Minolta või punktis 6.2 nimetatud juhul kolmanda isiku ainuomandisse.

9.2. Kliendil ei ole õigust tooteid rentida, edasi anda, kehtestada neile piiranguid või koormata muul viisil.

10. Riisiko üleminek ja kindlustus

10.1. Toote kliendile üleandmisest arvates vastutab klient toote kahjustumise ja täieliku või osalise hävimise eest ning seda kuni toote tagastamiseni Konica Minoltale.

10.2. Kui klient ei saa mis tahes põhjusel mõnda osa tootest või toodet tervikuna toote kahjustumise, osalise hävinemise vm rikke tõttu kasutada, peab klient maksma kuutasu kogu lepinguperioodi kehtivuse aja eest, välja arvatud juhul, kui Konica Minolta rikub lepingulisi kohustusi tahtlikult.

10.3. Klient kohustub omal kulul tooted kindlustama, sõlmides selleks Eesti kindlustusandjaga varakindlustuslepingu, mis katab varguse ja toote hävinemise mis tahes põhjusel, samuti sõlmides vastutuskindlustuse, mis hõlmab ka toote võimalikku kahjustumist. Konica Minolta nõudmisel peab klient tõendama, et kindlustuspoliis(id) on kehtiv(ad). Tõendite esitamata jätmisel on Konica Minoltal õigus kindlustusleping kliendi eest ja kulul sõlmida.

10.4. Kui toode on kahjustatud või täielikult hävinenud, teatab klient sellest viivitamatult Konica Minoltat ning Konica Minolta korraldab kliendi kulul toote parandamise või osalise või täieliku asendamise. Klient peab parandamise või osalise või täieliku asendamise eest esitatud arve tasuma vahetult Konica Minoltale. Kliendil ei ole õigust pidada läbirääkimisi kindlustusandjaga, vältimaks või edasi lükkamaks arve eest tasumist.

10.5. Kindlustusandja tehtavad maksed kindlustuslepingu alusel tuleb tasuda vahetult Konica Minoltale, tingimusel, et Konica Minoltale ei ole juba täielikult hüvitatud kahju vastavalt punktile 10.4

11. Kliendi kohustused

11.1. Klient nõustub kasutama tooteid tootja juhiste ja Konica Minolta kehtestatud eeskirjade kohaselt, mitte lahti võtma või asendama üksikuid osi või komponente, mitte parandama tooteid omal algatusel või kolmandate isikute abiga, ning kasutama tooteid hoolikalt ja vastutustundlikult. Klient kannab toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud rikete parandamistööde kulud.

11.2. Klient nõustub lepingus ja selle lisades nimetatud tehnohooldustööd vastu võtma, allkirjastades sellekohase tööde lõpparuande, hiljemalt aruande esitamise päeval. Kui klient ei allkirjasta aruannet kindlaksmääratud tähtaja jooksul, on Konica Minoltal õigus aruanne ühepoolselt allkirjastada, märkides selles, et klient keeldus alla kirjutamast, ning klient peab tasuma aruandes nimetatud teenuste eest lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

11.3. Klient peab omal kulul tagama vajalikud vahendid, mis võivad mõjutada arvutisüsteemide toimimist ja elektrivarustust, ja muud vajalikud vahendid toodete nõuetekohaseks toimimiseks, välja arvatud antud lepingu esemega seotud vahendid.

11.4. Klient kannab materiaalset vastutust toodete suhtes kaitsemeetmete võtmise eest. Kahjustumise või hävimise korral hüvitab klient toote allesjäänud väärtuse. Kui toode kahjustub kliendi süül (mh tootja juhiste mittejärgimine, parandamine kõrvaliste isikute poolt, toote hooletu kasutamine), peab klient hüvitama Konica Minoltale tekkinud kahju.

11.5. Klient nõustub, et ta ei kasuta tooteid paberraha, väärtpaberite jm esemete reprodutseerimiseks, mille reprodutseerimine on õigusaktidega keelatud. Õiguskaitseasutuste nõudmisel peab Konica Minolta esitama kliendi nime, aadressi ja toodete seerianumbrid, samuti muud andmed.

11.6. Klient võib tooteid kasutada ainult ärilistel eesmärkidel ja tal ei ole õigust tooteid või nende üksikuid osi allrentida, neist tulu või muul viisil ärilist kasu saada.

11.7. Tooteid on keelatud eksportida väljaspoole Eesti Vabariigi piire.

11.8. Klient kohustub veebiplatvormi kasutamisel:

a) kaitsma ja mitte avaldama veebiplatvormi sisselogimisandmeid;

b) teavitama viivitamatult Konica Minoltat igast õigustamata isiku juurdepääsust sisselogimisandmetele. Samuti kehtib see muu väärkasutuse ohu korral, millest klient saab teada, ja mis tahes ohu korral veebiplatvormi andmete turvalisusele ja terviklikkusele;

c) üle andma veebiplatvormil pakutavaid tooteid või teenuseid kolmandatele isikutele;

d) kontrollima veebiplatvormil enne mis tahes andmete sisestamist või saatmist, kas need võivad olla viiruste või muude kahjulike komponentidega varustatud. Klient peab selleks kasutama vastava tasemega viirusetõrjetarkvara;

e) mitte üle andma, töötlema, salvestama ega levitama veebiplatvormi kaudu ebaseaduslikku, ebamoraalset, seksi, solvavat või vägivalda propageerivat sisu.

11.9. Klient vabastab Konica Minoltat kõikidest nõuetest, mida kolmandad isikud võivad Konica Minolta vastu esitada kliendi (või tema teadmisel) poolse veebiplatvormil asetleidnud intellektuaalomandiõiguse rikkumise tõttu. Kui klient saab teada rikkumise otsesest ohust, peab ta sellest viivitamatult Konica Minoltat teavitama.

12. Lepingu kehtivus ja selle lõpetamine enne tähtaja möödumist

12.1. Leping jõustub allkirjastamisest ja kehtib lepingus sätestatud tähtaja jooksul, mida arvutatakse toote installeerimise alguspäevast. Lepingu lõppemisel kohustub klient korraldama toodete tagastamise vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

12.2. Klient kinnitab sõnaselgelt ja annab tagasivõtmatu nõusoleku, et loobub antud lepingu pikendamise õigusest. Pooled on sõnaselgelt kokku leppinud ja mõistavad, et antud leping lõpeb tähtaja viimasel päeval, kui rendilepingu tähtaega ei olnud pikendatud vastavalt antud lepingule või pooltevahelisele lisakokkuleppele .

12.3. Lepingu allkirjastamisel jooksva kuu 5. kuupäeval või enne seda makstakse jooksva kuu eest, mis tähistab rendilepingu algust, täies summas esimene renditasu. Kui rendileping algab pärast jooksva kuu 5. kuupäeva, makstakse esimene renditasu ette järgmise kuu eest ning jooksva kuu rent arvutatakse proportsionaalselt toote kasutuses oldud päevade eest.

12.4. Konica Minoltal on õigus väljastada arve ka proportsionaalselt toote installeerimise kuupäeva ja lepingu jõustumise päeva vahele jäävate päevade eest.

12.5. Juhul, kui leping lõpetatakse varem, kaotab leping kehtivuse pärast kliendi poolt veebiplatvormil valitud ja Konica Minolta aktseptitud rendi- ja tehnohooldusperioodi lõppemist (kokkuleppeline).

12.6. Kui toodete installeerimine viibib või lükkub edasi kliendi süü tõttu, väljastatakse arve selle päeva seisuga, mil paigaldamine oleks ilma viivituseta pidanud toimuma.

12.7. Klient võib antud lepingu enne lepingu tähtaega põhjust avaldamata üles öelda, teatades sellest mitte vähem kui üks (1) kuu Konica Minoltale ette tähitud kirja või e-posti teel support.eshop@konicaminolta.lt, ja makstes selle eest kahjuhüvitist summas, mis vastab kliendi tasutud tagatisraha summale.

12.8. Klient, keeldudes tooteid vastu võtmast pärast seda, kui Konica Minolta on teavitanud kohustuse täitmata jätmisest, rikub sellega olulisel määral lepingut ja annab aluse antud leping üles öelda, ning ta peab maksma lepingu punktis 12.7 sätestatud hüvitist, samuti hüvitama toodete ladustamise jm lepingu lõppemisega seotud kulud.

12.9. Kui lepingu ütleb üles klient, ilma et Konica Minoltal oleks selles süüd või kliendi süü tõttu, on Konica Minoltal õigus makstud tagatisraha endale jätta. Pooled lepivad kokku, et seda käsitletakse Konica Minoltale tekitatud minimaalse kahjutasuna.

12.10. Lepingu lõppemisel tähtaja möödumise tõttu või lepingu ülesütlemisel ükskõik kumma poole poolt enne lepingu tähtaega nõustub klient täielikult tasuma osutatud teenuste eest kuni lepingu tähtaja lõpuni.

12.11. Nii Konica Minoltal kui ka kliendil on igal ajal õigus täielikult või osaliselt peatada oma kohustuste täitmine, sealhulgas tehnohooldust puudutavas osas, või leping viivitamatult ilma kohtuasja algatamata üles öelda, kui teine lepingupool rikub lepingut tahtlikult ja rikkumist ei kõrvaldata kümne (10) tööpäeva jooksul kirjaliku teate saamisest arvates.

12.12. Nii Konica Minoltal kui ka kliendil on igal ajal õigus täielikult või osaliselt leping viivitamatult ilma kohtumenetluseta ning kummalegi poolele hüvitist maksmata üles öelda, kui (i) teine pool on algatanud maksejõuetusmenetluse või saneerimismenetluse, (ii) teise poole suhtes on väljakuulutatud maksejõuetus või ta on saneerimisel, (iii) teine pool lõpetab oma äritegevuse tervikuna või ka ainult olulise osa sellest, (iv) teine pool on maksejõuetu.

12.13. Kui Konica Minolta ülteb lepingu üles lepingu punkti 12.12 kohaselt, on tal õigus kliendilt nõuda punktis 12.7 sätestatud hüvitist.

13. Kolmandate isikute maksed

13.1. Kui klient on määranud, et antud lepingu alusel maksmisele kuuluvad arved tuleb saata kolmandale isikule, ei vabasta see klienti lepingujärgse kohustuse täitmisest ning klient vastutab arve õigeaegse tasumise eest.

14. Autoriõiguse erand

14.1. Kõik intellektuaalomandiõigused ja/või firmaväärtus, mis tulenevad kliendipoolsest toodete, sealhulgas tarkvara kasutamisest, lähevad õiguslikul alusel Konica Minolta omandisse. Klient kohustub need õigused Konica Minoltale üle andma nõudmata lisatasu või kulude hüvitamist.

14.2. Veebiplatvormi ja selle sisu intellektuaalomandiõigused kuuluvad eranditult Konica Minolta Business Solutions Inc.-le Jaapanis.

15. Toodete ja toonerite tagastamine

15.1. Lepingu lõppemisel kohustub klient tagastama viivitamatult Konica Minoltale tooted seisukorras, nagu ta need lepingu sõlmimisel sai, arvestades tavapärasest kasutamisest tulenevat normaalset kulumist.

15.2. Kliendil on õigus lisatasu maksmisega tagastada Konica Minoltale tühjad toonerikassetid, trumlid ja kandjad ning Konica Minolta kohustub tagastatud asjad nõuetekohaselt utiliseerima. Utiliseerimistasu on 2 eurot kilogrammi kohta (ilma käibemaksuta). Lisatasu eest võib Konica Minolta pakkuda ka spetsiaalseid konteinereid, et asju saaks ringlusse võtta ja tagastada.

15.3. Konica Minoltale makstakse kuutasu kuni toodete täies ulatuses tagastamiseni.

16. Andmekaitse

16.1. Kuivõrd antud lepingu alusel osutatavad teenused hõlmavad isikuandmete töötlemist Konica Minolta poolt, tegutseb Konica Minolta vastutava töötlejana ja klient nõustub asjaomaste andmekaitsetingimustega (isikuandmete kaitse üldmäärus).

16.2. Kui klient töötleb isikuandmeid, kasutades selleks veebiplatvormi, vastutab ta ühtlasi selle eest, et tal on selleks õiguslik alus vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusnormidele, ning rikkumise korral hüvitab Konica Minoltale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju.

17. Tehnilise toe teenused

17.1. Lepingu kehtivuse ajal pakub Konica Minolta toodetele järgmisi tehnilise toe teenuseid:

a) toote parandamine, kui toote rike ei tulene kliendi süüst;

b) toote korrigeerimine;

c) toote korrapärane kaugdiagnostika kaugseiresüsteemi abil, kui kaugseiresüsteem on lepingus ette nähtud;

d) toote püsivara perioodilised uuendused, toote plaaniline ennetav puhastamine;

e) kuluvosade õigeaegne väljavahetamine;

f) tarvikute, sealhulgas tooneri tarnimine (paberi tarnimine ei kuulu lepingu kohaldamisalasse). Konica Minolta tarnitud täiendava tooneri eest, mida klient vajab suurema katvusega printimiseks, kui lepingus kokku lepitud, maksab klient eraldi esitatud arve (käibemaksuga) alusel;

g) üks koolitus tootega töötavale personalile;

h) skaneerimisfunktsioonide konfigureerimine viiel (5) töökohal;

i) konsultatsioon ja abi telefoni teel;

j) toote draiverite installeerimine ja konfigureerimine.

17.2. Tehnilise toe teenuseid osutab Konica Minolta tööpäeviti kell 8.00–17.00, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

17.3. Antud lepingu alusel ei paku Konica Minolta teatud laadi tehnilise toe teenuseid, kuid pooled võivad nende lisamises täiendava tasu eest kokku leppida: teenused, mida on vaja kliendi poolt toote ebaõige või tavatu kasutamise tõttu, sealhulgas lepingu punktis 11 sätestatud kohustuste rikkumise tõttu; teenused, mis on seotud muudatustega kliendi IT-süsteemides või võrgus, nagu serverite väljavahetamine, süsteemitarkvara uuendamine, internetiteenuse pakkuja vahetamine, minimaalsetest tehnilistest nõuetest kõrvalekalded, ühendamine tundmatute või heaks kiitmata välisseadmetega jms; tehnilise toe teenused, mida osutatakse tööpäevadel väljaspool eespool nimetatud tööaega.

17.4. Toote tarne sisaldab tasuta baaskoolitust. Kliendi taotlusel võib korraldada täiendava koolituse, mille eest tasutakse eraldi.

17.5. Kui Konica Minolta jääb viivitusse tehnilise toe teenuste osutamisega kliendi süü tõttu, kannab sellega seotud kulud klient.

17.6. Konica Minolta installib toodete paigaldamise käigus ka OCR Cloud tarkvara, mis võimaldab paberdokumenti konverteerida töödeldavaks digitaaldokumendiks, kui lepingus on selles kokku lepitud. Konverteeritavate A4-formaadis dokumentide kogus määratakse kindlaks teise lepinguga ja see kogus sisaldub ka teenuse hinnas.

17.7. Kui printimistõrked on tingitud kliendi arvuti või võrgu tehnilistest ja tarkvaraga seotud probleemidest, nagu ruuteri vahetamine, IP-aadresside muutmine, operatsioonisüsteemi uuendamine, e-posti teenusepakkuja vahetumine jne, vastutab klient omal kulul nende probleemide lahendamise eest. Konica Minolta võib kliendi taotlusel ja vajaliku teabe esitamisel (näiteks e-posti serveri aadress, postkasti sisselogimisandmed, internetiteenuse pakkuja domeeninimesüsteem, võimalus teostada installeerimisprotseduure arvutis, mille jaoks ei ole kasutajal õigust jne) korraldada lisatasu eest kliendi arvuti või võrgu tehnilistest ja tarkvaraga seotud probleemidest tingitud printimis- ja/või skaneerimisprobleemidele lahenduse leidmise.

17.8. Kliendi arvuti operatsioonisüsteemide ja tarkvara installimine, konfigureerimine ja uuendamine ei kuulu antud lepingu sisusse.

17.9. Konica Minolta vahetab õigeaegselt välja kõik kulunud või defektsed tooteosad ja varustab klienti vajaliku materjaliga, välja arvatud paber. Kõik väljavahetatud kulunud osad kuuluvad Konica Minoltale.

17.10. Konica Minolta pakutavaid tarvikuid tohib kasutada ainult renditud toodete puhul.

17.11. Tehnilise tugiteenuse osutamisel ei arvestata sinna hulka selle käigus tehtud testlehekülgi ja klient ei maksa nende eest, kui need on nõuetekohaselt tööaruandesse märgitud.

18. Tarkvara

18.1. Kui klient valib veebiplatvormil pakutava tarkvara, annab Konica Minolta tarkvara kasutamiseks üle lihtlitsentsi ilma edasiandmise õiguseta. Kasutamisena antud lepingus mõistetakse tarkvara paigaldamist, üleandmist, avamist, käivitamist või vaatamist.

18.2. Omandi- ja intellektuaalomandiõigused tarkvara suhtes kuuluvad Konica Minoltale ja/või litsentsiandjatele.

18.3. Klient võib tarkvara kasutada ainult ärilistel eesmärkidel. Kliendil on keelatud anda kolmandatele isikutele tarkvara kasutada, müüa, rentida, all-litsentsida (edasi anda) või muul viisil kolmandatele isikutele üle anda. Klient hoidub tegevustest, sealhulgas tarkvara muutmisest, tõlkimisest, teisendamisest teise programmikeelde, terviklikkuse rikkumisest, dekompileerimisest, pöördprojekteerimisest ega luba kolmandatel isikutel seda kõike teha.

18.4. Klient nõustub kasutama tarkvara vastavalt litsentsidele ja/või tarkvara paigaldamise ajal toote ekraanil esitatud kasutustingimustele (lõppkasutaja litsentsileping).

18.5. Konica Minolta pakub tarkvara põhimõttel as is (eestikeelne vaste: nii, nagu see on) ning ei anna garantiid tarkvara sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks.

19. Tarkvara hooldus

19.1. Kui klient valib veebiplatvormil pakutava tarkvara, sisaldab kuutasu ka tarkvara hooldust kogu lepingu kehtivusaja jooksul.

19.2. Tarkvarahooldus antud osa mõistes tähendab, et Konica Minolta pakub kliendile tarkvarauuendusi ja lahendab tarkvaratõrkeid niivõrd, kuivõrd need on tingitud Konica Minoltast või tema litsentsiandjatest.

19.3. Konica Minolta ei ole kohustatud paigaldama uuendusi ega lahendama kliendist tingitud tarkvaratõrkeid. Nende teenuste eest tuleb eraldi tasuda.

19.4. Konica Minolta ei vastuta mis tahes tagajärgede eest, mis tulenevad sellest, et klient keeldub tarkvara uuenduste või paranduste installimisest. Ka ei vastuta Konica Minolta tagajärgede eest, kui tehnilisi nõuandeid ei täideta.

20. Lõppsätted

20.1. Lepingus sätestamata juhtudel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus

20.3. Klient kinnitab, et kasutab veebiplatvormi ja sõlmib antud lepingu ärilistel eesmärkidel.

20.4. Kui antud lepingu mõni säte osutub tühiseks, jääb leping muus osas kehtivaks. Sellise tühise sätte asemel kohaldatakse antud lepingus seda liiki sättele teist, mis teenib kõige paremini lepingu eesmärki.

20.5. Lepingu muudatused või täiendused on kehtivad ainult juhul, kui mõlemad pooled on elektroonilises või kirjalikus vormis väljendanud selleks oma nõusoleku.

20.6. Pooled lepivad kokku, et antud leping on sõlmitud ja sellele kohaldatakse rendisuhet reguleerivaid õigusnorme, kuna rentimine on antud lepingu oluline ja prevaleeriv osa. Toote tehnohooldust käsitlevad sätted on antud lepingusse lisatud ainult tehnilistel põhjustel, allkirjastamaks üks ühine dokument (antud leping), ent need on selgelt eraldatud toote rentimisest.

21. Õigus keelduda otseturundusest.

21.1. Kui Te ei nõustu saama sõnumeid, pakkumisi või teavet Konica Minolta sarnaste toodete ja teenuste kohta, andke meile sellest teada e-kirja teel: support.eshop@konicaminolta.ee.
Tagasi kodulehele