Tarneahela juhtimine

 

Töötame inimõiguseid austava jätkusuutliku ühiskonna nimel


Globaalse ettevõttena tegutseb Konica Minolta 50 riigis üle maailma. Kontsern kulutab hangetele üle 520 miljardi jeeni.

Konica Minolta peab kõiki tarnijaid, kes varustavad ja toodavad materjale (nt toormaterjale ning komponente) või pakuvad logistika- või muid teenuseid oma äritegevuse asendamatuteks partneriteks.

Konica Minolta teeb koostööd tarnijatega, et luua usaldusväärseid ärisuhteid läbipaistvate ja õiglaste tehingute abil selleks, et saavutada ühine eesmärk – pakkuda klientidele üle kogu maailma õigel ajal muljetavaldavaid tooteid ja teenuseid.

Konica Minolta mõistab, et üle kogu maailma on töötegijaid, kes peavad töötama ilma, et nende õigustega arvestataks või kelle töötingimused on väga halvad ning et lapsed ja võõr(migrant)töölised on selliste negatiivsete tingimuste suhtes eriti vastuvõtlikud.

Konica Minolta edendab kogu oma tarneahelas* vastutustundliku ettevõtluse algatusi, aidates luua jätkusuutlikke ühiskondi, mis austavad kõiki inimõiguseid. Konica Minolta usub, et ettevõtted ei vastuta ainult oma toodete eest, vaid nad vastutavad ka töötingimuste (inimõigused), eetika, keskkonna, ohutuse ja tervise parandamise eest kogu tarneahela ulatuses, mis pakub tooteid klientidele. Nende täiustuste elluviimiseks järgib Konica Minolta oma tootmispunktides vastutustundliku ettevõtluse hankepõhimõtteid ning teeb tihedalt koostööd oma tarnijatega, kes varustavad ettevõtet toodete jaoks vajalike toormaterjalide ja komponentidega.

Konica Minolta ei püüa täita neid eesmärke ainult oma tootmispunktides, vaid teeb koostööd ka tootmis- ja logistikateenuste osutajatega selleks, et täita ühiskondlikke ootuseid, nagu inimõiguste austamine. Konica Minolta usub lisaks, et see parandab nii tema enda kui ka tema tarnijate ettevõtte väärtust. Samuti pakub selline koostöö meelerahu ettevõtte tooteid ostvatele klientidele, sest nad teavad, et see toetab jätkusuutlikku ühiskonna arengut. Konica Minolta mõistab, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetele vastav hankimine pole lihtsalt globaalse ettevõtte sotsiaalne kohustus, vaid on veendunud, et töötingimuste parandamine suurendab töötajate rahulolu ja vähendab tööjõu voolavust. See vähendab omakorda äririske ja suurendab kvaliteeti kogu tarneahela ulatuses. Proaktiivseks lähenemises on palju põhjuseid.

*Tarneahel: toimingud, mis on seotud toote või teenuse kliendini toimetamisega, alates hankimisest ja tootmisest ning lõpetades levitamise ja müügiga.
 

Konica Minolta hankepoliitika

Konica Minolta eesmärgiks on tagada klientide rahulolu, luues selleks innovaatilisi tooteid ja teenuseid, mis annavad panuse ühiskonna arengusse, järgides seejuures meie juhtimisfilosoofiat „Uue väärtuse loomine“. Hangete jaoks loome oma tarnijatega õiglusele ja läbipaistvusele tugineva tugeva partnerlussuhte ning püüame luua jätkusuutliku ühiskonna, täites tarnijate puhul oma ühiskondlikke kohustusi.

 1.  AVATUD
  Loome oma tarnijatega läbipaistva ja usaldusliku ärisuhte ning juhime hankimist avatud viisil, jagades eesmärke pikaajalises ja globaalses perspektiivis.
 2. ÕIGLANE
  Lähtume tehingute sõlmimisel vaba konkurentsi põhimõttest ja kasutame mõistlikke hindamiskriteeriumeid ning püüame jõuda tarnijatega kokkuleppele, mis on kasulik mõlemale osapoolele.
 3. GLOBAALNE
  Kasutame globaalset lähenemist ja teeme hanketoimingud regioonides, mis vastavad kõige paremini meie äritegevuse vajadustele.
 4.  NÕUETE JÄRGIMINE
  Järgime kõiki asjakohaseid seaduseid ja eeskirju, ärieetikat ning ettevõttesiseseid poliitikaid ja eeskirju.
 5. ÖKOLOOGIA
  Anname oma panuse rahvusvahelisele ühiskonnale ja kohalikele kogukondadele, püüdes kanda juhtrolli keskkonnakaitse vallas ning vähendades samas mõju, mida meie tegevus avaldab ökosüsteemile.


Palve tarnijatele

Kuna meil on oma tarnijatega tihedad partnerlussuhted, siis palume neil kliendirahulolu suurendamiseks ja ühiskondlike kohustuste täitmiseks keskenduda järgmistele teemadele.

 1. Suurepärane kvaliteet
  Tuleb tagada toodete ja teenuste ohutus, sh järgida iga riigi ja piirkonna ohutusstandardeid ning, kvaliteeti tuleb täiustada, et vastata klientide ootustele.
 2.  Mõistlikud hinnad
  Hinnad peavad olema konkurentsivõimelised.
 3. Kohandumine nõudluse muudatustega
  Välja tuleb töötada stabiilne varustussüsteem, mis reageerib paindlikult nõudluse muudatustele.
 4. Seaduste, eeskirjade ja ärieetika järgimine
  Järgida tuleb iga riigi ja piirkonna kõiki seaduseid ning eeskirju ja ärieetikat.
 5. Keskkonnakaitse
  Äritoimingud ja materjalide hankimine peab toimuma keskkonnateadlikult.
 6. Töötajate inimõiguste austamine
  Tuleb austada üldiseid inimõiguseid, sh on keelatud lapstööjõu ja sunniviisilise töö kasutamine ning diskrimineerimine etnilise päritolu ja soo põhjal või mõnel muul põhjusel.
 7. Tervis ja ohutus
  Töötajatele peab olema tagatud ohutu ja puhas töökeskkond.
 8.  Infoturve
  Infoturvet tuleb pidevalt täiustada.
 9. Kindlad juhtimisalused
  Kindlate juhtimisaluste loomine aitab tagada pideva ja stabiilse materjalidega varustamise.
 

Keskkonnaalane koostöö, mille eesmärgiks on tugevdada tarneahelasse kuuluvate keemiliste ainete juhtimist.

ÜRO üleilmne kokkulepe

Konica Minolta allkirjastas 2009. aastal globaalse kokkuleppe, mis koosneb kümnest põhimõttest, mis on seotud inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja korruptsioonivastase võitlusega, mida ÜRO toetab.

Globaalne kokkulepe sisaldab ettevõtete jaoks mitmesuguseid vabatahtlikke tegevuspõhimõtteid, mida soovitas 1999. aastal ÜRO peasekretär Kofi Annan ja mis sätestati ametlikult 2000. aastal ÜRO peakorteris. Selle algatuse eesmärk on saavutada globaalsel tasandil jätkusuutlik kasv, julgustades ettevõtteid tegutsema rahvusvahelise ühiskonna kohusetundliku liikmena ning demonstreerima vastutustundlikku ja loomingulist juhtimist mitmesuguste ülemaailmsete probleemide lahendamiseks, nagu kliimasoojenemine, keskkonnaprobleemid ja ühiskonna majanduslik kihistumine.

Konica Minolta osaleb Jaapani globaalse kokkuleppe võrgustiku tarneahela töörühmas ja inimõiguste järgimise kontrollimise töörühmas ning kasutab neid kogemusi oma vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetele vastavate hankimisalgatuste käigus.

Konica Minolta Participates Global Compact

The United Nations Global Compact Website EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Konica Minolta liitus EICC-ga* 2013. aasta oktoobris ja on olnud aktiivne liige, et tugevdada tareahela vastutustundlik ettevõtluse toiminguid.

EICC hõlmab enam kui sadat ettevõtet, sh maailma juhtivaid elektroonikatootjaid ning nende suurimaid varustajaid ning teeb tööd selle nimel, et parandada inimõiguseid, eetikat, tervishoidu ja ohutust tarneahelates.

Konica Minolta Joins “Electronic Industry Citizenship Coalition”

EICC 

 

Lae alla

Meie saksa veebisaidilt leiate meie ingliskeelsete üldiste ostutingimuste ja tarnija toimimisjuhendi uusima versiooni:

Laadige alla siit
Career - Subheader - Meeting